CCOO avala l’avantprojecte de llei de funció pública de l’Administració General de l’Estat i continuarà treballant en el tràmit parlamentari i el desenvolupament normatiu

El Consell de Ministres aprova aquesta norma fruit d’un acord entre el Govern, CCOO i UGT en el marc del diàleg social i la negociació col·lectiva

L’avantprojecte de Llei de Funció Pública s’emmarca dins de l’Acord Marc per a una Administració del segle XXI, subscrit entre el Govern, CCOO i UGT el 19 d’octubre passat. El Consell de Ministres va aprovar al mes desembre de 2022 l’esborrany de l’avantprojecte, que aleshores consideràvem molt deficient, buit de contingut en algunes matèries –fins i tot restrictiu–, amb grans llacunes i excessivament administrativista.

Des del desembre, s’ha negociat la millora de l’avantprojecte de llei amb dos objectius principals:

 • Apostar per una administració més participativa, transparent i democràtica, fent especial èmfasi en el paper fonamental de la participació sindical, el diàleg social i la negociació col·lectiva.
 • Aprofundir la millora de les condicions de treball, l’avenç en drets i el reconeixement de la professionalitat del personal de l’administració pública.

El text aprovat avui en segona fase recull expressament que la llei ha de contribuir a:

 • La millora de les condicions de treball de les empleades i empleats públics
 • Garantir el reconeixement dels seus drets, així com els principis i elements transversals com la igualtat, la transparència en la gestió pública i la participació sindical.

Tot plegat repercuteix en la prestació d’uns serveis públics de qualitat a la ciutadania.

Des de CCOO continuarem negociant amb els grups parlamentaris i en el desenvolupament reglamentari per al perfeccionament de determinades matèries com l’avaluació de l’exercici, el règim disciplinari, l’estudi de la bretxa salarial, la garantia de paritat en el personal directiu, la mobilitat o la obligatorietat de compliment dels pactes i acords, entre d’altres, i vigilar que no es produeixi cap retallada dels avenços que hem introduït a la negociació.

Algunes de les matèries fonamentals que recull l’avantprojecte de llei són:

 • Una aposta per l’estabilitat a l’ocupació: l’objectiu d’aquesta Llei és apostar per una ocupació pública estable i de qualitat, amb el reconeixement de la professionalitat de les empleades i els empleats públics, així com el manteniment i la recuperació d’ocupació pública. Per això s’estableix l’obligatorietat de cobertura de les places de les Ofertes d’Ocupació Pública, o si no n’hi ha, es podran incorporar al següent procés selectiu, així com l’agilitació dels terminis, reduint a dos anys el límit màxim per a la seva resolució.
 • Establiment d’una planificació i ordenació dels recursos humans, així com emprendre el seu rejoveniment necessari.
 • Garantia de permanència al lloc de treball i implantació de la carrera professional horitzontal que tindrà un desenvolupament normatiu i que s’iniciarà a partir de l’endemà de l’entrada al Parlament de la llei per complir el límit màxim de sis mesos per a la seva implantació.
 • Reconeixement i reforç dels drets a la provisió i mobilitat, la promoció interna i l’avaluació de l’acompliment, que tindrà com a objectiu el reconeixement del treball i la professionalitat, que en tot cas serà col·lectiu i individual, transparent i garantint la participació sindical a totes i cada una de les fases.
 • Implantació del Grup B i necessitat de racionalitzar l’estructura retributiva, amb l’objectiu de complir l’acord sobre fons addicionals.
 • Aposta per la igualtat real entre dones i homes. Es recullen la no-discriminació i el foment de la perspectiva de gènere amb caràcter transversal en el desenvolupament reglamentari, temaris, teletreball, tractament de la informació, formació, etc. S’hi inclou diagnòstic previ als plans d’igualtat i s’introdueixen mesures en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Establiment de terminis límit per al desplegament reglamentari de la Llei. Aniran des dels sis mesos per a la implantació de la carrera professional o l’estructura de cossos i escales, fins a un màxim d’un any per a la resta de matèries que requereixin desenvolupament.
 • Garantia del caràcter supletori d’aquesta norma en l’àmbit de l’Administració local, cosa imprescindible perquè no es produeixin xocs normatius o buits de cobertura. Es recull expressament allò que ha d’afectar el sector públic institucional.
 • Finalment, es fa una aposta pel diàleg social, participació i negociació col·lectiva, fent un pas més en la necessitat de buscar el consens en el desenvolupament de tot el contingut de la Llei.