Presentació

L'EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat pel Centre d'Estudis i Recerca Sindicals de CCOO, vol ésser una eina bàsica per a la consulta i l'anàlisi de les dades estadístiques relatives al desenvolupament econòmic, social i laboral de la Unió Europea, al mateix temps que esdevé un referent de caire comparatiu respecte a la realitat catalana. En definitiva, la seva finalitat és la d'aportar tot un seguit d'elements d'informació i d'anàlisi en uns moments en els quals, més enllà de la convergència econòmica, la construcció de l'Europa Social es troba en totes les agendes de les organitzacions sindicals.

Pels motius abans esmentats, l'EUROSTAT, l'Oficina Estadística de les Comunitats Europees, constitueix la font bàsica per a l'elaboració de l'Eurobaròmetre Social de CCOO de Catalunya. D'aquesta manera, s'assegura el màxim nivell d'homogeneïtat i de comparabilitat de la informació recollida, per quant el tractament de les dades aportades pels diferents Estats de la Unió Europea reben un mateix tracte metodològic.

Això no obstant, el menor desenvolupament de les estadístiques d'àmbit regional dins la Unió Europea, no sempre permet obtenir informació específica a nivell de Catalunya. Això ha implicat, en determinades ocasions, la utilització subsidiària de dades obtingudes directament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) i de l'Instituto Nacional de Estadística (INE), la qual cosa s'indica en les dades corresponents. En aquest casos, la presència d'algunes variacions en els criteris metodològics utilitzats pot afectar, tot i que molt lleugerament, al grau de comparabilitat d'aquestes dades.