Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (PPACFGS)

proves d'accés a grau superior, curs d'accés a grau superior

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés a grau superior. L’objectiu de la prova és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

El CFA Manuel Sacristán ofereix un grup en el torn de matí.

El curs d’accés a grau superior comença al setembre i acaba al maig, quan es realitza la prova. Per a més informació consulta el calendari escolar.

Les matèries específiques que oferim al CFA Manuel Sacristán són les següents: Opció A: Dibuix tècnic, Física; Opció B: Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient; Opció C: Geografia, Psicologia i sociologia. En aquest recull també podeu consultar les opcions de matèries específiques per a tots els tipus de cicles.

Sol·licita una plaça

Icona Matricula Nova

Amb aquest formulari podeu sol·licitar plaça en aquells cursos on han quedat vacants o la llista d’espera no és gaire llarga.

A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic. En algunes matèries s’ha d’abonar una quantitat que cobreix les despeses del material que proporciona el centre. En aquests casos el preu és de 5 € per matèria. En cas que sigui necessari comprar un llibre de text no caldrà abonar aquesta quantitat. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

Pels ensenyaments de preparació per les proves d’accés a grau superior es pot sol·licitar beca, que és concedida o denegada en funció de les circumstàncies socioeconòmiques de cada sol·licitant.

Més informació sobre el curs de preparació a les proves d’accés a grau superior

Icona Info Nova

Per a més informació sobre l’accés, els requisits per presentar-se a les proves, l’estructura i l’avaluació del curs de preparació per a les proves d’accés a CFGS consulteu la guia informativa de l’ensenyament.