Proves d’accés a cicles formatius de grau superior

El Departament d’Educació convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir-hi i no tenen el batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir almenys 19 anys o complir-los durant l’any 2023. El calendari d’actuacions d’aquesta convocatòria, facilitat pel Departament d’Educació, és el següent:

 • Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març de 2023
 • Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de l’11 d’abril de 2023
 • Presentació de la documentació al centre: del 12 al 25 d’abril de 2023 (en horari d’atenció al públic)
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 28 d’abril de 2023

Prova:

 • Part comuna: 23 de maig de 2023
  • 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  • 16 h Primer bloc: Llengua catalana i Llengua castellana
  • 18 h Descans
  • 18.30 h Segon bloc: Llengua estrangera i Matemàtiques
 • Part específica: 24 de maig de 2023
  • 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  • 16 h Matèries específiques triades
 • Qualificacions provisionals: a partir del 7 de juny de 2023
 • Termini per presentar reclamacions al centre: del 8 al 12 de juny de 2023 (en horari d’atenció al públic)
 • Qualificacions definitives: 15 de juny de 2023
 • Emissió de certificats: a partir del 19 de juny de 2023

Per a més informació sobre les proves consulteu aquest apartat del web del Departament d’Educació.