Matrícula per al curs 2019-2020


Terminis


 • Alumnat admès en la preinscripció: del 3 al 5 de setembre.
 • Persones que estan en llista d’espera en la preinscripció, si queden places disponibles després de la matrícula de l'alumnat admès: a partir del 6 de setembre. Des del centre ens posarem en contacte amb vosaltres si queden places disponibles. La matrícula serà per estricte ordre de la llista d’espera.
 • Persones que no han fet la preinscripció: del 3 al 10 de setembre. Podreu matricular-vos directament en aquells ensenyaments que continuen amb places disponibles després de la preinscripció, fins que no quedin vacants. En aquest cas, la matrícula serà per estricte ordre d’arribada

L’horari de matrícula serà:

 • Matins: 10 a 13 h.
 • Tardes: 16 a 19 h.

Documentació que cal portar


No serà necessària aquella documentació que hàgiu portat si heu fet la preinscripció.

 • Original i fotocòpia del document identificatiu amb què feu la matrícula (DNI, NIE o passaport).
 • Una fotografia actual, mida carnet.

Només per al GESO, CAM, PPACFGS i COMPETIC 3 s'ha de portar la següent documentació complementària:

 GESO
 • Original i fotocòpia de la documentació acadèmica que acredita els estudis anteriors: títols oficials, el llibre d'escolaritat, l’historial acadèmic o certificats oficials de notes (els butlletins i els informes d’avaluació no són vàlids).

Menors de 28 anys: 

 • 1,12 € en efectiu en concepte d'assegurança escolar obligatòria.

Menors d'edat: 

 • Original i fotocòpia del llibre de família. Si s'està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia d'un document identificatiu del tutor legal (DNI, NIE o passaport).
 • Sol·licitud i autorització per cursar ensenyaments d'adults per part del tutor legal.

Menors que encara no compleixin els 18 anys durant el 2019:

 • Documentació acreditativa que permeti l'accés als estudis:

  • Els alumnes amb contracte laboral: document acreditatiu d'afiliació a la Seguretat Social o, si no tenen obligació d'estar afiliats, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals.
  • Els alumnes que estan en procés d'obtenció d'un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.
  • Els alumnes que són esportistes d'alt rendiment i comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport.
  • Els alumnes que cursen o han cursat els programes de qualificació professional inicial o els programes de formació i inserció: certificat en què consti que l'han cursat o l'estan cursant.
  • Els alumnes que participen al programa "Joves per l'ocupació": documentació acreditativa expedida per l'entitat on han desenvolupat el programa.

  Si no es compleixen els requisits anteriors, la matrícula està condicionada a l'autorització de la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.
 CAM
 • Original i fotocòpia de la documentació acadèmica que acredita els estudis anteriors: títols oficials, el llibre d'escolaritat, l’historial acadèmic o certificats oficials de notes (els butlletins i els informes d’avaluació no són vàlids).
 • Original i fotocòpia de la documentació que acredita la bonificació o l’exempció del pagament del preu públic:

 • Bonificacions: 

  1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics. S'acreditarà documentalment aquest supòsit amb el títol de família nombrosa.

  Exempcions: 

  1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. El document acreditatiu és el títol de família nombrosa.
  2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%. El document acreditatiu és el certificat de la minusvàlua amb un grau igual o superior al 33%.
  3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S'acreditarà amb un certificat de l'Administració.
  4. Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. S'acreditarà amb un certificat de l'Administració.
  5. Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d'edat. Aquesta condició s'acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d'Atenció a la Infància i la Adolescència o òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes.

Menors de 28 anys:

 • 1,12 € en efectiu en concepte d'assegurança escolar obligatòria.

Menors d'edat: 

 • Original i fotocòpia del llibre de família. Si s'està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia d'un document identificatiu del tutor legal (DNI, NIE o passaport).
 • Sol·licitud i autorització per cursar ensenyaments d'adults per part del tutor legal.
 PPACFGS
 • Original i fotocòpia de la documentació acadèmica que acredita els estudis anteriors: títols oficials, el llibre d'escolaritat, l’historial acadèmic o certificats oficials de notes (els butlletins i els informes d’avaluació no són vàlids).

Si us heu presentat a les proves en una altra convocatòria i heu superat alguna de les parts:

 • Fotocòpia i original del certificat de superació de la part corresponent.

Si disposeu del títol de tècnic de la mateixa opció que el cicle formatiu de grau superior al qual voleu accedir:

 • Fotocòpia i original del títol o de la sol·licitud de tramitació del títol.

Si penseu que podeu estar exempts de la part específica per experiència laboral: 

 • Informe de vida laboral, original i actualitzat, i certificats de les empreses on constin de manera detallada les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació.
 COMPETIC 3
 • Original i fotocòpia del certificat de superació de COMPETIC 2 o de l'ACTIC mitjà.

11/07/2019

Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán - www.ccoo.cat/escolaadults" | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | RSS |

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.