Informàtica (COMPETIC-ACTIC)Descripció

Els ensenyaments d'informàtica tenen com a objectiu facilitar l'adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC inicial, 1, 2 i 3. Al CFA Manuel Sacristán es poden cursar els nivells 1, 2 i 3 (consulteu la secció d'horaris).

Els nivells de COMPETIC equivalen a certificats de l'ACTIC (ORDRE PRE/206/2017) i, entre altres, són vàlids per computar com a mèrits en oposicions:

 • El certificat del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.
 • El certificat del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.
 • El certificat del nivell COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l'ACTIC i s’obté quan se superen dues competències.
Torna a dalt

 

 

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

El COMPETIC 1 el poden cursar persones amb coneixements bàsics del funcionament de l'ordinador, del tractament de textos, de l'ús del correu electrònic i de la cerca d'informació per Internet. Per a cursar COMPETIC 2 també calen alguns coneixements sobre civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

Per accedir al COMPETIC 3 cal tenir acreditat el COMPETIC 2 o l'ACTIC de nivell mitjà.

Torna a dalt

 

Matrícula i preu

La preinscripció i la matrícula a aquests cursos es realitzarà de la mateixa manera que l’alumnat ordinari (consulteu la secció de matrícula). Durant la matriuclació s’haurà de realitzar un únic pagament de 5 € (cinc euros) en concepte de despeses del curs.

Torna a dalt

 

Continguts

Les competències que es treballen en els diferents nivells són les següents:

 • C1. Cultura, participació i civisme digital.
 • C2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3. Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4. Tractament de la informació escrita.
 • C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6. Tractament de la informació numèrica.
 • C7. Tractament de les dades.
 • C8. Presentació de continguts.

Al COMPETIC 1 es treballen les competències C1, C5 i C6 i, tot i que corresponen al nivell inicial, es tracten les competències C2, C3 i C4. Al COMPETIC 2 es treballen totes les competències i al COMPETIC 3 les comptències C4, C5, C6, C7 i C8.

En aquesta pàgina trobareu informació detallada sobre les competències que s’hi treballen.

Torna a dalt

 

Estructura i calendari

Depenent del nivell, els cursos de COMPETIC s'estructuren de maneres diferents:

 • COMPETIC 1. Es tracta d’un curs anual de 3 hores setmanals (105 hores en total) que es realitza de forma presencial. El curs comença al setembre i a mitjans de maig es realitza un projecte final durant tres setmanes.
 • COMPETIC 2. Es tracta d’un curs anual de 4 hores setmanals (140 hores en total) que es pot cursar presencialment o a distància. El curs comença al setembre i i a mitjans de maig es realitza un projecte final. En la modalitat a distància, la realització del projecte final ha de ser presencial i es realitza en dues sessions de 5 hores.
 • COMPETIC 3. Es tracta d’un curs anual, dividit per trimestres, de 3 hores setmanals (35 hores per trimestre) que es pot cursar presencialment o a distància. Cada trimestre l’alumne escull una única competència a cursar, d’entre les cinc possibles i al final del trimestre realitza un projecte final. En la modalitat presencial no es pot escollir la competència i s'ha de cursar la impartida pel professorat (per al curs 2020-2021 s'oferirà la C4 al primer trimestre, la C8 al segon i la C6 al tercer). En la modalitat a distància, la realització del projecte final ha de ser presencial i es realitza en una sessió de 3 hores.
Torna a dalt

 

Metodologia

Tot el material dels cursos estarà disponible a l’aula virtual del centre. En els cursos a distància, el professorat resoldrà els dubtes preferiblement a través d’aquesta plataforma, tot i que també ho podria fer personalment, d’acord amb l’horari d’atenció que tingui assignat.

Per realitzar el curs, l’alumnat ha de disposar d’ordinador amb connectivitat i amb programari actualitzat. Les activitats estan pensades per utilitzar programari lliure (LibreOffice, Gimp, etc.), tot i això, les tasques i el projecte final també es podran fer amb programari de propietat (Microsoft Office, etc.).

Són cursos que avancen ràpidament i que requereixen dedicació i esforç. L’alumnat ha d’anar realitzant les diferents tasques proposades de forma autònoma en els terminis establerts. Aquest vídeo pot ajudar a entendre la metodologia del curs.

Torna a dalt

 

Avaluació

La nota global dels cursos es calcula a partir de la mitjana ponderada entre la nota de l’avaluació contínua (60%) i la del projecte final (40%). No obstant això, s’ha de treure un mínim de 5 a l’avaluació contínua i de 6 al projecte final per poder-la calcular. Si el resultat és igual o superior a 6,5, es considera que l’alumne és apte.

En el cas del COMPETIC 1 i 2, la qualificació de l’avaluació contínua correspon a la mitjana de les qualificacions de les competències que el componen.

L’alumnat presencial ha d’assistir, com a mínim, al 80% de les classes. L’alumnat a distància té l’obligació d’assistir presencialment al projecte i ha de tenir present que les entregues de les tasques d’avaluació continua fora de termini de forma constant, així com estar-se períodes de més de 15 dies sense connectar-se a l’entorn poden ser motius de baixa.

Torna a dalt

¿    L’alumnat presencial ha d’assistir, com a mínim, al 80% de les classes.
¿    L’alumnat a distància té l’obligació d’assistir presencialment al projecte. Les entregues de tasques d’avaluació continua fora de termini de forma constant, així com estar-se períodes llargs sense connectar-se a l’entorn poden ser motius de baixa.

 

Més informació sobre aquests estudis a la guia informativa de l'ensenyament i al web Estudiar a Catalunya del Departament d'Educació.

Torna a dalt