CCOO Educació s’oposa al pla de selecció del personal substitut

CCOO EDUCACIÓ S’OPOSA AL PLA DE SELECCIÓ DEL PERSONAL SUBSTITUT

Concentració contra el pla de selecció del personal substitut: 22 juny 17 h davant Dept. Educació

Rebuig als criteris subjectius i arbitraris

Avui el Departament d’Educació ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/1852/2021, d’11 de juny, per la qual s’estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres, el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent, i el barem de valoració dels mèrits.

La Federació d’Educació de CCOO ja va manifestar la seva oposició a la decisió unilateral del Departament d’Educació de portar a terme el pla pel qual es podran seleccionar per entrevista el personal substitut, enlloc de seguir l’ordre de la borsa docent, amb el perill que comporta de seleccions arbitràries i poc transparents. Davant de la negativa a no aplicar aquest procediment per seleccionar personal substitut, CCOO i la resta de sindicats presents a la mesa sectorial ens vam aixecar el passat 10 de juny.

Dimarts, 15 de juny, CCOO vam protagonitzar una primera mobilització, on els delegats i delegades de personal docent de centres públics vam anar caminant des de la seu nacional de CCOO (Via Laietana 16) fins al Departament d’Educació (via Augusta 202) per registrar una petició de reunió per tractar la provisió de llocs de treball i mostrar el nostre rebuig a aquest pla de selecció.

Vídeos

Vídeo explicatiu de les conseqüències que tindrà el pla de selecció del personal substitut

#StopPlaPilot de selecció del personal substitut (Charlie explica acció reinvidicativa)

#StopPlaPilot de selecció del personal substitut, l’Almudena ens explica perquè estem en contra.

#StopPlaPilot de selecció del personal substiut (Marina i Ester expliquen conseqüències)

Vídeo concentració contra el pla de selecció del personal interí

ttps://www.youtube.com/Y4lNG03hty8

#StopPLaPilot de selecció del personal substitut. (Almudena explica origen)

#StopPlaPilot de selecció del personal substitut (Explicació acció2)

#StopPlaPilot de selecció de personal substitut. Final caminata al Dpt. d’Educació volem interlocució

No al pla pla de selecció del personal substitut: ens aixequem de la taula!

CCOO ens hem aixecat avui de la Mesa sectorial amb el Departament d’Educació

En el primer punt de l’ordre del dia de la mesa d’avui el Departament ens ha explicat la seva voluntat d’implementar el Pla Pilot de Selecció de persones substitutes a tots els Serveis Territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona.

Els sindicats hem demanat, de manera unitària, al Departament la retirada del Pla Pilot, que permet, per cobrir substitucions, escollir aleatòriament, d’entre una llista de docents segons ordre de borsa, les persones que seran valorades per la direcció del centre i estableix fer-ho mitjançant entrevistes.

Aquest sistema emana del Decret 39/2014, de 25 de març, que regula la provisió dels llocs de treball docents. El Departament ha dissenyat aquest procés que permet a les direccions establir les característiques de les persones substitutes que consideren que necessita el centre.

Amb relació a aquest punt, a més, CCOO hem manifestat que:

 • aquest Pla desvirtua l’ordre de la borsa dels nomenaments telemàtics per cobrir substitucions
 • introdueix criteris subjectius i d’arbitrarietat en la selecció de les persones que faran les substitucions, uns criteris que contravenen l’ordre de prelació 
 • no s’ha donat la interlocució amb la comunitat educativa que les mateixes prerrogatives legals estableixen
 • convidem al Departament, si de veritat vol iniciar aquesta nova etapa amb un tarannà nou, a negociar la provisió de llocs de treball en el seu conjunt

El Departament d’Educació s’ha enrocat en la seva posició d’una manera irresponsable. Per CCOO negociar la provisió no és només negociar el seu Pla Pilot de Selecció de persones substitutes, sinó negociar la provisió en tota la seva dimensió

Donada aquesta situació, tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial ens hem aixecat i hem abandonat la reunió.

CCOO a l’inici, hem expressat també la nostra perplexitat en la redefinició dels Centres de Màxima Complexitat i la nostra oposició a que ara de manera sobtada una part d’ells perdin la seva categoria i recursos. Una mesura que suposarà empitjorar la situació de l’educació en un moment clau pel país, sortint tot just d’una pandèmia. Aquest dilluns hi haurà una reunió amb el Departament i gràcies a la nostra intervenció aquest serà punt de l’ordre del dia.

Comunicat unitari dels sindicats amb representació sindical a la mesa

Informacions anteriors

No al pla pilot per les substitucions als centres educatius

CCOO vam manifestar la nostra oposició davant el desplegament del pla pilot de nomenaments de substituts que el Departament d’Educació, unilateralment, vol portar a terme al 2016- Tal com vam expressar en el moment de la seva posada en funcionament, rebutgem unànimement aquest sistema de selecció del personal
substitut i la LEC com a marc en el qual es desenvolupa perquè:

 • Va en contra de l’actual ordenament de la borsa on l’experiència laboral és el criteri que el regeix.
 • No suposa cap millora dels nomenaments massius i afegeix complexitat i lentitud burocràtica al procediment.
 • Fa que el procés sigui molt poc transparent, ja que no incorpora cap element o instrument que comparteixi, assessori i/o controli el risc d’utilització arbitrària del procediment selectiu, donant a les direccions dels centres competències que fins ara estaven reservades a l’Administració.
 • No respecta els criteris d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat que s’han de respectar per accedir a un lloc de treball públic.
 • No hi ha una avaluació d’aquest sistema de selecció amb dades objectives que argumenti una millora de la qualitat de l’ensenyament.
 • No contempla ni el dret a la informació,  a la defensa ni a la reclamació individual de les persones no seleccionades.
 • No es reflecteix la capacitat d’intervenció de la representació legal dels treballadors.

Per tot això, rebutgem l’extensió del pla pilot del Maresme a altres territoris (Barcelona Comarques, Girona i Vallès Occidental), donada la seva escassa utilització, no arribant al 20% en tot el període de prova. A més a més, ha estat emprat per substitucions de curta durada quan la previsió del Departament era d’utilitzar-lo per a les de llarga durada.

El decret on s’empara aquest sistema de selecció no afavoreix l’autonomia de centre, tal com el Departament argumenta, sinó el traspàs de presa de decisions a mans de les direccions. Aquestes funcions els col·loca en una situació de responsabilitat jurídica davant de les mesures preses.

Aquest procediment no només no aporta millores a l’organització dels centres, sinó que no soluciona el problema de fons: LA COBERTURA DE LES SUBSTITUCIONS DES DEL PRIMER DIA.

CCOO  EXIGIM LA SUSPENSIÓ I RETIRADA DEL PLA PILOT I EL RETORN A LA PROVISIÓ BASADA EN LES LLISTES BAREMADES PER EXPERIÈNCIA

Fulls informatius i normativa

    Normativa:

Sistema de selecció del personal substitut: Pla pilot al Maresme – Vallès Oriental

CCOO rebutja el procediment per a la selecció del personal interí i substitut. Demana la seva retirada i la suspensió de la prova pilot que el Departament posarà en marxa al Maresme -Vallès Oriental a partir del 17 de març de 2015 per després aplicar-ho a tot Catalunya.

Aquest nou sistema emana del Decret de plantilles i provisió de llocs docents, aprovat el 25 de març de 2014, i que regula l’estructura i el contingut de les plantilles docents dels centres i serveis educatius, i els diferents sistemes de provisió dels llocs de treball docents.

El Departament d’Ensenyament ha dissenyat un nou aplicatiu que permet als directors dels centres educatius públics establir quines necessitats a l’hora de definir els perfils dels substituts que necessitin en els seus centres.

CCOO en el seu moment ja va demanar la retirada del Decret 39/2014 de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball i del Decret 155/2010 de 2 de novembre de la direcció de centres educatius i públics i del personal directiu professional i es ratifica en la seva retirada.

Creiem que com a molt aquest procediment telemàtic per comunicar i formalitzar els nomenaments del personal interí per part de les direccions només s’hauria d’aplicar als llocs de treball de perfil específic.

Manifestem que el termini d’una hora per acceptar el nomenament és molt curt i sol·licitem la creació d’una franja horària clara i estable per poder acceptar l’esmentat nomenament. I que això quedi reflectit en la resolució.

Entenem que no assistir a l’entrevista en cap cas pot significar una exclusió de la borsa.

Sol·licitem que aquesta prova pilot sigui avaluada a la Mesa Sectorial.

Demanem que sigui contemplada la defensa i la reclamació individual dels candidats/tes no seleccionats/des.

No es reflecteix la capacitat d’intervenció de la representació legal dels treballadors. Desapareix la possibilitat de defensa col·lectiva que tots els treballadors i treballadores públics tenim dret.

Hem de tenir la capacitat de poder visualitzar l’aplicatiu informàtic que tenen al seu abast les direccions dels centres.

Exigim que les propostes de no continuïtat ha de comunicar-se a les juntes de Personal, cosa que no esta passant.

Com s’aplicarà el procés

Aquest procés de nomenaments telemàtics a proposta de la direcció coexistirà amb els nomenaments telemàtics massius que aquests darrers anys es produeixen els dimarts i el divendres. Per tant el nou procés es durà a terme entre el dimarts i el dijous de cada setmana.

El personal substitut que hi podrà participar serà el que estigui inscrit a la borsa i al mateix temps estigui disponible, és a dir, que no tinguin cap nomenament.

Qualsevol substitució produïda durant el curs pot ser coberta mitjançant aquest procés i també les vacants que es puguin ocasionar un cop començat el curs, en aquest cas, els o les aspirants hauran de tenir com a mínim 12 mesos de serveis prestats.

Només les direccions podran entrar a l’aplicatiu on sol·licitaran cobrir una baixa i optaran en aquest moment per fer-ho a través dels nomenaments telemàtics massius o a proposta. Si el procés escollit per la direcció és a proposta aquest podrà valorar els següents aspectes: experiència en llocs de treball de característiques especials com les aules d’acollida, les unitats de suport a l’educació especial, llocs d’atenció a la diversitat de l’alumnat, o en centres de màxima complexitat.

El SSTT validarà la baixa i la direcció tindrà accés a les 20 persones de l’especialitat que complexin els requisits establerts a l’hora de demanar la substitució.

El procés consta de dues fases. A la primera fase la direcció podrà veure els mèrits dels 20 aspirants i valorar-ne alguns:

Barem:

1. Experiència en centres docents públics del Departament d’Ensenyament (màxim 4 punts)

1.1. Exercici de la docència: Puntuació màxima: 4 punts

Per cada mes d’experiència docent en el mateix centre: 0,10 punts

Per cada mes d’experiència docent en altres centres: 0.05 punts

1.2. Avaluació positiva: Puntuació màxima: 2 punts

Per cada curs lectiu amb avaluació positiva: 1 punt

2. Formació acadèmica i permanent (màxim 6 punts)

2.1. Formació acadèmica

Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre: fins a 2 punts

Per cada títol de Doctor, Grau, Llicenciatura o equivalent, diferent a l’exigit per a l’ ingrés al cos: 1 punt

Per cada títol universitari oficial de Màster, titulacions de primer cicle o titulacions de segon cicle, diferents de l’exigit per a l’ ingrés al cos: 0,5 punts

2.2. Nota mitjana de les titulacions al·legades en l’accés a la borsa de treball del personal interí docent. Puntuació màxima: 1,5 punts

De 6 a 7,50: 1 punt

De 7,51 a 10: 1,5 punts

2.3. Formació permanent:

Cursos de formació inclosos dins el pla de formació del Departament d’Ensenyament relacionats amb el lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre: fins a 2 punts

Per cada 30 hores de formació: 0,2 punts

2.4. Llengües estrangeres (nivell assolit segons MECRL): Puntuació màxima: 2 punts

Nivell més alt assolit B2: 1 punt

Nivell més alt assolit C1: 1,5 punts

Nivell més alt assolit C2: 2 punts

3. Altres mèrits (màxim 2 punts)

Superació del procediment selectiu

Puntuació obtinguda en la fase d’oposició entre 6 i 7,49: Multiplicar per 0,15

Puntuació obtinguda en la fase d’oposició entre 7,50 i 10: Multiplicar per 0,20

4. La puntuació màxima que es pot obtenir en la fase del barem de mèrits és de 12 punts.

Com a mínim els 3 millors candidats/es d’aquesta primera fase seran convocats/es a una entrevista personal amb la direcció els dimecres. Aquesta entrevista no serà necessària si el candidat/a ja ha treballat en el centre. L’entrevista es valora fins a 5 punts. CCOO entenem que en cap cas el fet de no anar a l’entrevista personal comportarà una exclusió de la borsa.

Un cop realitzades les entrevistes, els candidats/es escollits rebran un SMS i un correu electrònic el divendres al matí informant-los que han estat seleccionats per a cobrir una plaça en un centre de treball indicant-los que tenen una hora per acceptar el nomenament o seran exclosos de les llistes.

CCOO varem exigir que no podien donar un marge de temps tan petit sense almenys especificar en quina franja horària haurien d’acceptar el nomenament i varem exigir que es modifiqués el redactat de la resolució i que si indiques l’hora en que s’enviarien els SMS i el correu electrònic informatiu i que a més a més creessin una franja horària per acceptar el nomenament, i que sigui diferent per a cada candidat. Així evitem que els candidats/es hagin d’estar pendents de una connexió a internet tot el dijous al matí.

Recordem que els substituts que estan a la borsa de treball i no tenen cap vinculació laboral amb l’administració ja han d’estar pendents els dimarts i els divendres a causa dels nomenaments massius. Amb aquest procés el substitut ha de fer una entrevista el dimecres i el dijous tornar ha estar pendent d’una connexió a internet per si el nomenen. CCOO varem denunciar que era un abús per part de l’administració tenir pendents als seus possibles treballadors quatre dies dels cincs dies laborables que tenim els mestres a la setmana.

PROCEDIMENT

La direcció del centre:Fa la selecció automàtica dels candidats de la borsa de treball de personal interí docent que estiguin en situació de disponibilitat i que tingui informades peticions que coincideixin amb la vacant o substitució.

Es pot utilitzar com a criteris de selecció de candidats l’acreditació d’experiència en la impartició de l’especialitat del lloc de treball, la formació permanent que estigui relacionada amb el lloc que s’ha d’ocupar i l’acreditació d’experiència en llocs de treball de característiques especials com les aules d’acollida, les unitats de suport a l’educació especial o els llocs d’atenció a la diversitat dels alumnes o en centres de màxima complexitat.

Valora els mèrits dels 20 candidats d’acord amb el barem que s’estableix a la Resolució ENS/425/2015. (1)

Convoca, com a mínim, els tres candidats amb millor puntuació en el barem per fer una entrevista personal.La convocatòria de l’entrevista s’ha de fer per correu electrònic. En el cas que algun candidat hagi prestat serveis en el centre amb anterioritat, o el director l’hagi entrevistat prèviament, l’entrevista és opcional i caldrà comunicar-ho al candidat.

Entrevista els candidats.

Valora l’entrevista i afegeix aquesta puntuació a la dels mèrits.La no-presentació d’algun candidat a l’entrevista suposa que deixa de participar en aquesta selecció.

Proposa el nomenament.S’ha de proposar el nomenament de fins a tres candidats amb la millor puntuació i ordenats de més a menys puntuació total, d’entre els candidats amb puntuació per a la fase d’entrevista.

Els Serveis Territorials:

Comuniquen l’adjudicació (per SMS i correu electrònic) al primer candidat proposat per la direcció del centre. S’indicarà la franja horària de connexió (1 hora des de la recepció del SMS i correu electrònic) per acceptar o refusar aquesta adjudicació.Si el primer candidat refusa l’adjudicació, o no es connecta dins la franja horària, s’ha de comunicar el nomenament al segon candidat i, si aquest no l’accepta, al tercer candidat, si n’hi ha.

Publiquen el resultat de l’adjudicació en aquesta pàgina del web dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental.Els candidats proposats:

Un cop s’ha rebut l’SMS i el correu electrònic, es connecten al web dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental, en aquesta pàgina, per consultar telemàticament el lloc adjudicat.

Accepten el nomenament, imprimeixen la credencial i es presenten al centre el dia d’inici de la substitució.Si un candidat és nomenat per a més d’un centre, haurà d’optar pel que més l’interessi.
Quan accepti un dels nomenaments, la resta, quedaran rebutjats automàticament.Horaris d’enviament d’SMS i de correus electrònics

Els SMS i els correus electrònics s’enviaran els dijous en els horaris següents:

Primer candidat: aproximadament a les 11 hores.

Segon candidat (si el primer no accepta el nomenament): aproximadament a les 12 hores.

Tercer candidat (si el segon no accepta el nomenament): aproximadament a les 13 hores.(1) Durant el període de la prova-pilot, les persones que formen part de la borsa de treball amb Servei Territorial preferent del Maresme-Vallès Oriental, si volen actualitzar la informació que, en relació als mèrits, consta a la base de dades del Departament d’Ensenyament, han de presentar al Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental, la documentació acreditativa, atès que la informació s’anirà actualitzant periòdicament.CCOO exigim la retirada del decret i la retirada de la prova pilot al Maresme – Vallès Oriental i reclamem que es tornin a cobrir les baixes amb el sistema que tenim d’ordenació de la borsa que és el que s’utilitza des de fa molts anys i que dona una estabilitat al col·lectiu més vulnerable, els interins. Aquest sistema d’ordenació per antiguitat es va aconseguir gràcies a CCOO educació sense el suport dels altres sindicats.

CCOO educació seguirem lluitant pels drets dels interins ara i sempre amb tu.