Documents d’organització i gestió del centre

Documents d’organització i gestió del centre

Principals novetats

​​​​​​Convivència i clima escolar

Cultura digital del centre

 • La planificació dels aspectes organitzatius, pedagògics i tecnològics d’un centre passa d’anomenar-se “Pla TAC” a “estratègia digital del centre”; aquest canvi també afecta la denominació de la comissió i del coordinador o coordinadora.
 • Es recomana que tots els centres educatius disposin d’un entorn virtual d’aprenentatge per tal de garantir el seguiment de la programació didàctica. El Departament d’Educació posa a disposició dels centres un entorn virtual d’aprenentatge Moodle.

Participació de la comunitat educativa

 • Es recull el nou espai Famílies dins del web del Departament d’Educació.
 • Referència al nou Document marc dels PEE 0-20, que incorpora la importància dels diferents contextos educatius i dels aprenentatges que l’alumnat porta a terme en contextos educatius no formals, i també al document Accions prioritàries dels PEE 0-20, que desplega un recull d’accions i recursos per promoure, des de l’acció comunitària, oportunitats d’aprenentatge per a tots els infants i joves al llarg del procés educatiu.

​Formació professional en alternança (dual i simple)

 • S’inclou l’obligació que les dues parts signin els convenis amb certificat digital vàlid.
 • Nou model de sol·licitud per a convenis que signa la DGFPIERE
 • S’afegeix un apartat nou relatiu al nou model curricular dels cicles formatius.
 • S’inclou un nou model de sol·licitud per a la formació professional dual en mobilitat internacional. S’elimina el procediment de sol·licitud i només resta vigent el procediment de comunicació.

Servei d’assessorament en la formació professional i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

 • S’inclou informació sobre l’aplicació de comunicació MFLEX i de models dels serveis d’assessorament i reconeixement dintre de la plataforma Odissea.

​Organització de les llars d’infants

 • ​Hi ha novetats en els horaris del personal ajudant de cuina-netejador i personal oficial de primera-cuiner, acordats entre el Departament d’Educació i representants sindicals.

Organització del temps escolar

 • S’incorporen les referències als documents complementaris per a l’adequació de l’activitat escolar a causa de la pandèmia, que completen i especifiquen alguns aspectes d’horari i organització als establerts amb caràcter general.
 • S’ha actualitzat especialment l’organització de l’espai menjador entès com una franja de temps educatiu dedicada a dinar en un horari saludable i al lleure.
 • S’inclouen les especificacions horàries dels instituts escola recollides a la nova ordre de calendari, i el dret del personal i de l’alumnat a la desconnexió digital, i el respecte al temps no lectiu i de vida familiar.

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació

 • ​C​anvia la denominació del “coordinador o coordinadora TAC” i “coordinador o coordinadora d’informàtica” del centre, que passa a anomenar-se “coordinador o coordinadora digital”.​​

Personal docent

 • Hi ha canvis en l’horari de permanència del professorat als instituts, escoles d’art i escoles oficials d’idiomes.

​Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes

 • Pel que fa a la gestió econòmica es disminueix el límit de diners que pot disposar el centre en la caixa d’efectiu.
 • Pel que fa a la gestió administrativa es recomana l’expedició electrònica de certificats per a l’alumnat i s’actualitzen aspectes concrets relatius a les escoles oficials d’idiomes.
 • Hi ha canvis en les instruccions de gestió de preus públics de formació professional.

Propietat intel·lectual (nou)

 • Es defineix el concepte de propietat intel·lectual, i quina incidència té en la gestió del centre en relació amb l’ús d’obres protegides per drets d’autoria en l’àmbit educatiu.
 • Es proporcionen pautes d’actuació de les obres amb llicència Creative Commons, els materials didàctics elaborats pel professorat, els treballs de l’alumnat i la publicació en blogs i espais web del centre.

Protecció de dades personals

 • Hi ha canvis en la legitimació per tractar les dades dels serveis educatius.
 • S’amplia l’apartat sobre comunicació de dades amb altres, en aspectes importants com la salut escolar i situacions d’alumnat amb risc, desemparament o en què intervé la policia.

Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics

 • S’incorpora un protocol per determinar les condicions i el procediment d’accés als centres educatius públics a les persones sol·licitants de centres de recerca o entitats de dret públic, per a la recerca científica o estadística, mitjançant la realització d’enquestes, observacions o altres tècniques.​

Data d’actualització: 21 de ju​liol de 2020

Documents d’organització i gestió del centre

Proje​cte educatiu de centreCurrículumOrganització del centreGestió del centre
Avaluació del centre .pdfCicles de formació professional. Curs per a
l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf *​
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdfActuacions ​​del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdfCicles esportius LOGSE i LOE .pdfOrganització de les llars d’infants .pdfAspectes específics amb relació a l’alumnat dels centres de formació d’adults .pdf
Cultura digital del centre .pdfConcreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdfOrganització del temps escolar.pdfAssegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
Documents de gestió del centre .pdfConcreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdfÒrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdfFormació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdfConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdfPersonal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf*Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Innovació pedagògica .pdfCurrículum del primer cicle de l’educació infantil .pdfPersonal docent ​.pdfGestió del personal de les llars d’infants .pdf
Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiu  .pdfCurrículum dels ensenyaments d’idiomes .pdfZones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdfGestió del personal docent  .p​df
Participació de la comunitat educativa .pdfEnsenyaments artístics superiors .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
 Ensenyament de la religió .pdf Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf
 Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Prevenció de riscos laborals .pdf
 Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf Propietat intel·lectual .pdf
 Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Protecció de dades personals .pdf
 Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics​ .pdf
 Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf*
 Formació professional en alternança (dual i simple).pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
 Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf* Transparència i accés a la informació pública .pdf
 L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf  Ús social dels centres .pdf
 Programacions i recursos didàctics .pdf  
 Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf  
 ​Servei d’assessorament en la formacióprofessional i reconeixement acadèmic delsaprenentatges assolits mitjançantl’experiència laboral o en activitats socials.pdf  
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf  
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf  
 Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf  

*Pendent d’actualització per al curs 2020- 2021

Data d’actualització: 21 de juliol ​de 2020​