Declaració responsable enfront el COVID-19

Davant la reincorporació presencial als centres, el Departament d’Educació ha confeccionat una declaració responsable, basada amb un qüestionari, per identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials i establir mesures preventives per preservar la salut del personal docent i de la resta de persones dels centres.

Aquesta declaració pretén detectar les persones d’especial sensibilitat a la Covid-19. La declaració s’envia telemàticament i la rep la unitat del Servei de Prevenció de Riscos laborals (SPRL) del Departament d’Educació, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19. Serà tractada directament pel personal sanitari del SPRL.

La declaració respon al compliment del deure de col·laboració amb el Departament de Salut per fer front a la pandèmia de COVID-19. El SPRL del Departament d’Educació ha d’avaluar la presència de personal amb condicions d’especial vulnerabilitat en relació amb la infecció pel virus.

Si es respon afirmativament a qualsevol de les preguntes del qüestionari de la declaració responsable, també s’haurà de notificar aquest fet a la direcció del centre, perquè estigui assabentada que no es podrà assistir al centre educatiu de manera presencial fins a noves indicacions. En cap cas s’ha de comunicar a la direcció la patologia o circumstància concreta per la qual es forma part del col·lectiu vulnerable. Es recorda que la informació i documentació relativa a la salut és confidencial i està subjecta a la normativa vigent de protecció de dades.

Existeix la possibilitat de que, per algun motiu o altre, determinades persones l’hagin de tornar a contestar al setembre o en un altre moment, per exemple, perquè el qüestionari hagi incorporat noves malalties, o perquè una persona hagi tingut un contacte estret amb un cas de COVID-19, o perquè tingui o deixi de tenir-ne símptomes, o degut a un embaràs.

IMPORTANT:

Hem fet la consulta sobre si la declaració responsable enfront el Covid-19 era o no obligatòria, davant de les informacions contradictòries que ens havien arribat del propi Departament. Ha quedat clar que, tot i ser altament recomanable, no és obligatòria. Si una persona no la vol omplir, no està obligada, però el servei de prevenció s’hi posarà en contacte per aclarir el motiu o els dubtes generats pel qüestionari. Des del SPRL (Servei de prevenció de riscos laborals) entenen que no hi ha altra fórmula per protegir a la persona docent i a la resta de membres de la comunitat educativa davant el Covid-19.