Publicades al DOGC les taules salarials 2022 dels ensenyaments no reglats

Aquí tens el document en .pdf

El DOGC del 28 d’abril del 2022 ha publicat les taules salarials del 2022 del ensenyament i formació no reglat de Catalunya.

Aquestes taules estan confeccionades per 14 pagues com sempre i estan vigents a partir del dia 1 de gener de l’any 2022.

Categoria Salari mes Salari anual Trienni
Docent Professor 1.386 19.404 32
Tècnic Expert 1.845 25.830
Orientador professional 1.270 17.780
Consultor 1.386 19.404
Informàtic 1.386 19.404
Bibliotecari 1.270 17.780
Intèrpret / traductor 1.270 17.780
Administratiu Nivell 1 cap d’administració 1.415 19.810 31
Nivell 2 responsable de secció 1.311 18.354 28
Nivell 3 oficial administratiu 1.137 15.918 26
Nivell 4 auxiliar administratiu 1.028 14.392 26
Serveis Generals Nivell 1 cap de serveis generals 1.314 18.396 26
Nivell 2 oficial de serveis 1.139 15.946 26
Nivell 3 auxiliar de serveis 1.093 15.302 26
Plus de transport (article 49) (11 mensualitats) Import mensual Import anual
Grups 1, 2, 3 i 4* 60 660
Monitor-informador 6 66
Categories funcionals temporals Import mensual Import anual
Director 300 4.200
Sotsdirector 250 3.500
Cap d’estudis 240 3.360
Cap de departament 150 2.100
Responsable de prevenció riscos laborals 100 1.400
Responsable de qualitat 100 1.400