Informacions diverses en relació amb la reobertura el juny del 2020
MESURES DE CONCILIACIÓ FAMILIAR

El RD 8/2020 de 17 de març estableix les següents mesures de conciliació familiar en l’àmbit d’aquesta emergència sanitària. Fins ara fèiem teletreball, però ara que hem d’incorporar-nos als centres, cal recordar que tenim dret a adaptació de l’horari i reducció de la jornada de treball, per cura de familiars fins a segon grau. 

 • L’adaptació de jornada  és la distribució del temps de treball, jornada flexible, partida o continuada, canvi de forma de la prestació del treball a distància o qualsevol altre canvi al qual l’empresa s’avingués. La mesura té un caràcter temporal i ha de ser proporcionada.
 • La  reducció de jornada és la disminució  d’aquesta dins del marc horari de cada treballador, amb la corresponent reducció del salari. Per acollir-nos a la reducció ha de ser per cura d’un menor de 12 anys, d’un discapacitat o per atenció a un familiar de fins a 2n grau. La reducció s’ha de comunicar amb 24 hores d’anticipació a l’empresa i pot arribar a ser del 100% de la jornada en aquestes circumstàncies excepcionals.

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ PER A LES PERSONES TREBALLADORES

Els equips de protecció individuals  o EPIs els han de proporcionar els centres. No es poden portar de casa, i hem de tenir present que tenen una vida útil limitada i per tant, s’hauran d’anar renovant.

La neteja i desinfecció de les instal·lacions abans de l’inici de l’activitat va a càrrec de l’empresa. El personal docent no som els responsables de la neteja i desinfecció.  A l’avaluació dels nostres llocs de treball, en cap cas consta cap risc per exposició amb determinats components químics.

DECLARACIÓ AUTORESPONSABLE DE PERSONA VULNERABLE

Les direccions dels centres, han fet arribar una enquesta – declaració d’autoresponsabilitat –  a les seves plantilles amb l’objectiu  d’identificar els i les  treballadores vulnerables perquè no  hagin de reincorporar-se als centres. Aquesta tasca pertoca fer-la al Servei de Prevenció de l’empresa, que està obligada a mantenir la privadesa de la informació envers les direccions. 

A les direccions només se’ls ha de comunicar si ets o no persona vulnerable al COVID 19 però no el perquè. El perquè només ho ha de saber el servei de prevenció, si ho sol·licita.

Aquestes situacions de vulnerabilitat són les següents:

 • Diabetis
 • Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió)
 • Malaltia hepàtica crònica
 • Malaltia pulmonar crònica
 • Malaltia renal crònica
 • Càncer en fase de tractament actiu
 • Immunodeficiència 
 • Majors de 60 anys
 • Embaràs
 • Obesitat mòrbida