Taules salarials 2022 tancades per tothom, ara a lluitar les de 2023!

Després de la consulta feta a la nostra afiliació i representació als centres de treball, CCOO procedirem a signar l’Acord que contempla els increments salarials del personal d’administració i serveis, batxillerat no concertat i del 0-3 integrat, i l’adaptació del conveni a la reforma laboral. En aquesta consulta, un 82% de les persones treballadores s’han pronunciat favorablement a signar l’acord.

Com us hem informat darrerament, l’acord ha estat el següent:

  • Increment del 3,5% amb efectes retroactius del gener de 2022, del personal d’administració i serveis, el batxillerat no concertat i del 0-3 integrat;
  • Introducció de la figura del monitor al conveni col·lectiu de l’ensenyament privat de Catalunya;
  • Possibilitat de contractar amb la modalitat del fix-discontinu el professorat d’FP, sempre que s’acompleixin els següents condicionants:

    • Docents la prestació laboral efectiva dels quals es realitzi en unitats formatives concretes;
    • El temps de prestació sigui de tres mesos, com a màxim, dins de cada curs escolar;
    • El nombre de persones treballadores contractades amb aquesta modalitat  sigui, com a màxim, del 10% del total del personal docent de la plantilla de la Formació Professional del centre.
  • Possibilitat d’aplicar el fix-discontinu a temps parcial al personal no docent.

CCOO, no obstant això, volem compartir amb vosaltres diverses consideracions respecte als termes de l’acord i la dinàmica que ha tingut la negociació:

Primer, el 3,5% ha estat una conquesta de CCOO en la negociació. Aquest increment està en línia dels increments acordats pels treballadors i treballadores de la funció pública. Si ho hagués estat per la nostra insistència, altres centrals sindicals presents a la mesa negociadora haurien acceptat un increment del 2,5% per al Personal d’Administració i Serveis, Batxillerat no concertat i del 0-3 Integrat.

Segon, a CCOO ens hauria agradat una regulació del fix-discontinu a temps parcial més limitada als àmbits on realment pot arribar a tenir sentit i no obrir-lo a tot el personal no docent. Les patronals tenien el seu principal interès en la regulació del fix-discontinu entre el professorat de l’FP -en aquest acord s’acota bé el seu ús gràcies a les aportacions de CCOO- i s’haurien conformat amb això i amb la limitació del fix-discontinu a temps parcial pel monitor; però USOC i UGT, desmarcant-se de la posició unitària, van obrir i signar el fix-discontinu a tot el personal no docent tirant pel dret amb les patronals i a esquenes de CCOO. En tot cas, des del sindicat, vetllarem perquè l’ús d’aquest contracte es doni respectant les regles establertes per la Reforma Laboral.

Tercer, les treballadores i els treballadors del sector heu de saber que les negociacions del Conveni de Concertada, quan arriben al moment clau, sempre reprodueixen un mateix patró: l’acord tàcit entre USOC i UGT fent majoria en la part sindical, d’una banda, i les patronals, d’altra banda, cosa que s’evidencia reiteradament en el fet que porten els seus deures ja fets a la negociadora sense que s’hagi comptat amb CCOO.

Fetes aquestes consideracions, creiem que els termes globals de l’acord són bons i obren el camí de la negociació salarial d’aquest 2023, on ja us diem que, donat l’increment d’un 41% del mòduls de despeses de funcionament del que gaudeixen les escoles concertades per al 2023, exigirem a les patronals un increment mínim d’un 5% per al personal d’administració i serveis, batxillerat no concertat i del 0-3 integrat. El personal delegat, com sabeu, rebrà els increments pactats per CCOO i UGT a la funció pública.

En els següents dies, CCOO farem assemblees per continuar explicant-vos aquest acord, perquè nosaltres sí comptem amb la gent treballadora als centres.

Finalment, us informem que fa uns dies, ens vam reunir amb Director General de Centres Concertats de resultes de la iniciativa que CCOO  vam tenir per empènyer cap a l’homologació de les condicions laborals dels docents de concertada amb els de la pública. La reunió va anar bé i vam assolir el compromís, per part del Director, que ens trobaríem aviat per tal de parlar sobre el desenvolupament de l’homologació contemplada a la LEC.

Us mantindrem informats.