Noves taules salarials: BATXILLERAT NO CONCERTAT A ESCOLES CONCERTADES

Finalment, gràcies a la pressió de CCOO i d’una intensa negociació hem aconseguit, amb data 2 de juny de 2023, la signatura de les taules salarials de 2022. L’increment acordat ha estat  del 3,5% amb efectes retroactius des de gener.

La publicació al DOGC ha estat el 29/9/2023 moment a partir del qual, les empreses disposen de dos mesos per fer l’abonament dels endarreriments que hi puguin haver. 

BATXILLERAT NO CONCERTAT 

ANY 2022
 Sou BaseTrienni
Director/a2.206,33 €45,18 €
Complement direcció423,54 €17,84 €
Sotsdirector/a2.206,33 €45,18 €
Complement direcció352,48 €15,64 €
Cap d’estudis2.206,33 €45,18 €
Complement direcció352,48 €15,64 €
Cap de Departament2.206,33 €45,18 €
Complement direcció352,48 €12,73 €
Tutor/a2.206,33 €45,18 €
Professor/ra Titular, Tutor/a2.206,33€45,18 €
Cap de taller o laboratori2.206,33€45,18 €
Professor/ora adjunt, auxiliar o ajudant2.084,17 €37,59 €
Instructor/ora, vigilant, educador/ora1.898,03 €37,59 €
Plus Batxillerat: complement de 105,61€ a cadascuna de les 14 pagues, per al professor/a amb jornada completa