Tot l’alumnat de Formació Professional que realitzi pràctiques a les empreses cotitzarà a la seguretat social

CCOO Educació de Catalunya, conjuntament amb Acció Jove i altres associacions d’estudiants, sempre hem reivindicat unes pràctiques curriculars a les empreses amb qualitat i no precaritzades. Les pràctiques a les empreses han de servir com a formació per a l’alumnat, afavorir la seva inserció laboral a l’empresa i/o en el sector professional del cicle formatiu que està cursant i no han de suposar en cap cas mà d’obra gratuïta i encoberta. CCOO apostem per unes pràctiques retribuïdes i amb garantia de tutorització acadèmica i per part de l’empresa que es vetlli per l’acompliment de  l’objectiu curricular.

Fins al moment en la Formació Professional inicial hem tingut un doble sistema de pràctiques no laborals, el de l’FCT  i el de l’FP Dual en beca formativa. En el cas de la Formació Professional Dual CCOO sempre hem apostat per la  vinculació laboral amb l’empresa, lamentablement la tendència ha estat la contrària, els darrers anys s’ha emprat majoritàriament la fórmula de la beca formativa. Una beca formativa que amb la RESOLUCIÓ EDU/2085/2020, de 20 d’agost va veure regulats i millorats alguns  aspectes com la informació a l’alumnat, l’organització i el seguiment de l’estada o la compensació econòmica de la beca referenciada en l’SMI, però que encara té molt marge de millora.

Un altre tema que és important esmentar és que ja són vigents els  nous contractes formatius que emanen de la darrera reforma laboral, en concret el contracte per a la formació en alternança, que seria l’adequat per l’FP Dual en contracte laboral. Aquest és un contracte molt més adient que l’anterior per a la formació i aprenentatge que no estava pensat per l’FP educativa i que tenia molts desajustos i xocava amb l’organització dels cicles formatius dels centres educatius. El nou contracte és més flexible quant als requisits d’edat dels participants que s’amplien i la durada està més oberta. Tot i que no seria el contracte ideal per l’FP Dual educativa que hauríem desitjat és un pas endavant i Educació hauria d’aprofitar aquesta oportunitat per incentivar i potenciar l’FP Dual mitjançant contracte. Per fer-ho possible un dels aspectes a millorar seria la formació i l’acompanyament pertinent als tutors, tutores i  coordinadors/s de Dual dels centres educatius que haurien de tenir les hores lectives necessàries per a fer bé la seva feina (per donar suport  a l’empresa en la gestió de la relació,  per fer el seguiment acadèmic i individualitzat de l’estada a l’empresa per cada alumne o alumna). Com hem reiterat des de fa cursos la dedicació horària de les persones tutores de Dual és molt superior a les hores de les quals disposen i això comporta de manera indefugible una sobrecàrrega de feina molt important.

Pel que fa a les pràctiques ordinàries a l’empresa, les FCT, fins ara no comportaven cotització a la seguretat social tot i l’aprovació per part del govern estatal del Reial Decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, que no es va arribar a desplegar, fins que aquest final de maig s’ha produït l’anunci del Ministeri d’Educació i FP de que totes les pràctiques cotitzaran a la seguretat social pels alumnes majors de 16 anys, amb la subvenció per part del govern del 90% d’aquesta cotització. Aquest  és un primer pas en la direcció correcta, sobretot tenint en compte que la nova Llei orgànica d’ordenació i d’integració de la Formació Professional dona caràcter de Dual a tota la formació professional, diferenciant-la entre  l’FP intensiva que ha de ser mitjançant contracte laboral i l’FP general que es desenvoluparà mitjançant pràctiques no remunerades, i que comporta una extensió i un augment del temps d’estada a l’empresa. Dit l’anterior, des de CCOO ens reiterem en la proposta de que totes les pràctiques a l’empresa han de ser remunerades, amb cotització a la seguretat social i la relació hauria de ser mitjançant contracte laboral.