Fulls sindicals de salut laboral

Actualització del mètode CoPsoQ PSQCAT: un instrument per avaluar i prevenir els riscos psicosocials a les empreses de menys de 25 treballadors i treballadores

L'objectiu d'aquest full informatiu és presentar l'actualització del mètode CoPsoQ PSQCAT, en la versió curta, per avaluar i prevenir els riscos psicosocials a les petites empreses i oferir pistes per a l'acció sindical i la intervenció preventiva en aquestes empreses.

25/06/2018

més informació »


Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya

El manual desenvolupa, de manera integrada i multidisciplinària, com abordar l'avaluació del conjunt dels riscos, és a dir, els relacionats amb la seguretat, la higiene, l'ergonomia i l'organització del treball (o riscos psicosocials).

25/06/2018

més informació »


Equips de treball i màquines: mirada des de la prevenció

Diàriament, un percentatge elevadíssim de treballadors i treballadores utilitzen màquines, eines i diferents estris per realitzar la seva activitat professional: són el que anomenem 'equips de treball' i estan sotmesos al compliment d'una legislació específica que regula la comercialització d'aquestes màquines i els requisits que han de complir.

25/06/2018

més informació »


Sobre l'exposició a l'amiant

El Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant, té per objecte, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, establir disposicions mínimes de seguretat i salut per a la protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos derivats de l'exposició a l'amiant en el transcurs de la feina, així com la prevenció d'aquests riscos.

25/06/2018

més informació »


Intervenció sindical en l'avaluació de l'exposició al soroll. Saber per participar

L'objectiu d'aquest full informatiu és identificar els elements que cal tenir en compte a l'hora d'avaluar el soroll, fer més comprensible el procés d'avaluació a l'empresa i desenvolupar els drets de participació i consulta dels treballadors i les treballadores protagonistes i els seus delegats i delegades de prevenció.

25/06/2018

més informació »


Recursos per a l'acció quan estem en incapacitat laboral (IT)

L'objectiu d'aquest full informatiu és recollir els nous canvis normatius perquè els delegats i delegades de prevenció puguin oferir als treballadors i treballadores als quals representen informació, assessorament i suport en la defensa del seu dret a la salut mitjançant la IT.

25/06/2018

més informació »


Recurs preventiu

La figura del recurs preventiu és objecte de debat als centres de treball, ja que l'empresariat abusa del seu nomenament, de les seves competències i de les seves responsabilitats. Actualitzem tot el que té relació amb aquesta figura perquè sindicalment tenim nombroses consultes sobre aquest tema, la majoria de les quals, coincidents.

25/06/2018

més informació »


Com s'organitza la prevenció a l'empresa? Serveis de prevenció

L'objectiu d'aquest full informatiu és aconseguir una intervenció efectiva dels delegats i delegades de prevenció, pel que fa a la identificació de l'incompliment dels requisits legals i materialment necessaris, així com oferir una prevenció de riscos real, amb la necessària informació i participació dels delegats i delegades de prevenció, per aconseguir la millora de la prevenció a les empreses.

25/06/2018

més informació »


Vigilància de la salut: "la injustament ignorada"

L'objectiu d'aquest full sindical és fer reflexionar i proporcionar eines sindicals sobre la utilitat de la vigilància de la salut per aconseguir canviar les condicions de treball a les empreses.

25/06/2018

més informació »


Tornar a la feina després del càncer de mama

Una vegada superat el procés de la malaltia, què cal saber per incorporar-te a la feina?

10/03/2017

més informació »


Treballadors i treballadores especialment sensibles (TES) . Propostes per l'acció sindical

Decàleg intervenció TES (Treballadors/es especialment sensibles)

10/03/2017

més informació »


Instruments de suport per a l'acció sindical de salut laboral a les empreses

L'objectiu d'aquest full informatiu és recollir els instruments de què disposem per donar suport a l'acció sindical de salut laboral a les empreses i informar d'on es poden aconseguir.

10/03/2017

més informació »


Recursos per a l'acció quan estem de baixa mèdica. Què cal fer?

Modificació de la llei de mútues.

03/05/2016

més informació »


Exposició a productes cancerígens en el treball: Propostes per identificar-los i per prevenir-los

Elements per sensibilitzar sobre la presència d'agents cancerígens a l'entorn laboral

17/03/2016

més informació »


L'acció en salut laboral: acordar i implementar mesures preventives

Avaluar per canviar condicions de treball

20/07/2015

més informació »


Elabora un pla d'acció i participa en la vigilància de la salut

L'objectiu d'aquest full informatiu és ajudar els delegats i delegades de CCOO a elaborar un pla de treball per poder aconseguir que la vigilància de la salut a la seva empresa tingui una finalitat preventiva i sigui útil per a la millora de les condicions de treball.

20/03/2015

més informació »


La prevenció a les empreses de menys de 50 treballadors i treballadores

A les empreses de menys de 30 treballadors i treballadores, no hi ha una designació específica d'aquest representant, sinó que la mateixa persona que és elegida delegat o delegada de personal automàticament passa a ser-ho, alhora, de prevenció, excepte que s'acordi el contrari.

19/03/2014

més informació »


Registre oficial de delegats i delegades de prevenció

Decret 171/2010

26/01/2014

més informació »


El sistema de notificació d'accidents de treball.

L'objectiu d'aquest full informatiu és recollir l'actual normativa relativa al model i sistema de notificació dels accidents de treball, així com oferir orientacions de com actuar en el marc de les empreses enfront de la subdeclaració i el dret a la informació.

03/01/2014

més informació »


Prestació per risc durant l'embaràs i la lactància nautural.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar del marc normatiu i pràctic de la prestació per risc durant l'embaràs i la lactància natural.

29/11/2013

més informació »


Participar i intervenir en salut laboral a les empreses. Edició desembre del 2012

En aquest full és descriu, es mostra, es sistematitza i es recull l'experiència acumulada a CCOO sobre el que significa incorporar la mirada de salut laboral a l'acció sindical a les empreses per millorar les condicions de treball i enfortir el sindicat a l'empresa.

22/04/2013

més informació »


Informació sobre la proposta de reforma de la incapacitat temporal (IT)

Elaborada per CCOO de Catalunya.

26/03/2013

més informació »


Temperatures: fred, calor o disconfort tèrmic. De la identificació a la intervenció.

L'objectiu d'aquest full informatiu és identificar les condicions ambientals dels centres de treball, els procediments per avaluar-los i com fer propostes d'actuació.

10/02/2012

més informació »


Exercici del dret a la informació en matèria de seguretat i salut en el treball mitjançant còpia.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar dels drets d'informació dels delegats i delegades de prevenció i difondre els instruments de què avui disposem per exigir que ens facilitin còpia dels documents de prevenció que hi ha a les empreses

03/01/2012

més informació »


La denúncia a la Inspecció de Treball en matèria de seguretat i salut en el treball

L'objectiu d'aquest full informatiu és conèixer el procediment de l'actuació de la ITSS davant una denúncia, fent èmfasi en els drets de participació sindical i en el necessari seguiment posterior a la denúncia.

03/01/2012

més informació »


INTERVENIR A L'EMPRESA ENFRONT DEL RISC QUÍMIC

L'objectiu d'aquest full informatiu és presentar-vos una metodologia per a intervenir sindicalment a l'empresa enfront del risc químic

03/01/2012

més informació »


La intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya en la solució de conflictes de salut laboral.

L'objectiu d'aquest full informatiu és conèixer què és i com podem utilitzar el Tribunal Laboral de Catalunya per a la solució de conflictes col·lectius de salut laboral en el marc de les empreses.

03/01/2012

més informació »


Actuar enfront del risc químic: la substitució com a acció preventiva

El Reglament sobre Registre Avaluació i Autorització de Substàncies Químiques, més conegut per REACH, és la normativa principal en protecció de la salut.

20/12/2011

més informació »


Drets dels i de les pacients en l'àmbit laboral.

L'objectiu d'aquest full informatiu és: informar i oferir instruments per a I'acció sindical entorn dels drets dels i de les pacients en les actuacions sanitàries en I'àmbit de les relacions laborals.

19/12/2011

més informació »


La gestió de les baixes comunes per les mútues

La Llei 42/1994 va facultar els empresaris a contractar, voluntàriament, un nou servei amb les mútues, perquè, a més, puguin “controlar i gestionar”, a partir del 16è dia d'ençà de la baixa mèdica, les baixes per causes comunes.

19/12/2011

més informació »


Malalties professionals: nou marc normatiu i reptes per a la prevenció.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar del marc normatiu de les malalties professionals, posant l'èmfasi en les novetats legislatives, i oferir orientacions per a l‘acció sindical a les empreses.

19/12/2011

més informació »


Nou reglament sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges

Les etiquetes i les fitxes de dades de seguretat constitueixen una font d'informació de prevenció molt important.

16/12/2011

més informació »


La participació sindical quan l'empresa canvia de mútua.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar i oferir instruments per a l'acció sindical entorn als drets de participació sindical en relació amb les mútues, i més concretament en relació al canvi de mútua per l'empresa, així com establir els criteris per poder elaborar el preceptiu informe previ, no vinculant, per part del Comitè d'Empresa o delegats/ades de personal.

29/11/2011

més informació »


La salut laboral dels joves: repte per a l'acció sindical

L'objectiu d'aquest full informatiu és donar instruments als delegats i delegades de prevenció perquè puguin fer visibles les condicions de treball del jovent i oferir orientacions i instruments per a la intervenció a l'empresa que puguin garantir la protecció d'aquest col·lectiu.

29/11/2011

més informació »


La participació dels delegats i delegades de prevenció en la coordinació entre empresa i personal autònom.

L'objectiu d'aquest full informatiu és donar criteris d'actuació als delegats/des de prevenció amb relació als drets de personal autònom en els seus centres de treball, perquè puguin impulsar o millorar la coordinació preventiva.

29/11/2011

més informació »


La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.