Assessorament

Assessorament laboral


Podràs assessorar-te en qualsevol dels locals que el nostre sindicat té arreu de Catalunya, tant individualment com col.lectivament, de tot allò que vulguis saber del teu conveni, salari, liquidació, contracte, quitança, negociació col.lectiva, jornada, horari i altres matèries. I ho podràs fer mitjançant el sector de la producció o dels serveis que et correspongui, organitzats a CCOO en forma de federacions. Assessorament jurídic


Sabadell:  Assess. jurídic laboral de Dilluns a Dijous de 16 a 19h, Assess. jurídic seg social Dilluns de 16 a 19 h
Terrassa:  Assess. jurídic laboral, Dilluns a Dimecres  de 16 a 19h
Manresa: 93 878 42 65
1.- CONDICIONS GENERALS

a) Aplicació dels Honoraris

Els honoraris d’aplicació als assumptes tractats pel Gabinet Tècnic Jurídic de Comissions Obreres de Catalunya (GabinetTècnic Jurídic de Catalunya, slu)seran els vigents en el moment de l’encàrrec professional d’acord amb les condicions fixades a les presents taules d’honoraris i normes d’aplicació.

Pels supòsits als que s’encarregui més d’un assumpte, encara que estiguin vinculats, els honoraris seran els resultants de la suma dels meritats en cadascun dels serveis, sent d’aplicació les tarifes vigents a la seva respectiva data d’encàrrec professional.

En els encàrrecs que suposin l’acumulació de procediments, la minutació es farà aplicant, a les quantitats atorgades o a la base de càlcul, els percentatges corresponents. En tot cas s’hauran de garantir els mínims que es meritin per a cadascuna de las fases acumulades al procediment o procediments.

Mai s’han de conceptuar com a honoraris les despeses ocasionades per la intervenció personal extern al GTJC, slu, procuradors, perits, metges o altres professionals externs.

Tampoc poden tenir aquesta consideració altres despeses necessàries per a la defensa de l’assumpte encarregat com ara les taxes judicials o del Registre Mercantil o de la Propietat, atorgament de poders  notarials, telegrames,missatgers, etc.

Els imports que puguin establir-se com a costes processals aniran sempre per compte de qui encarregui el servei.

b) Pagament inicial per l’obertura i acceptació de l’encàrrec professional

Les quantitats fixades en concepte de pagament per obertura i acceptació de l’encàrrec profesional s’han de fer  efectives sempre abans de l’inici dels tràmits prejudicials (presentació CMAC, reclamació prèvia, sol·licituds TLC, recursos administratius, etc.) o, cas de no ser necessaris els anteriors, a l’inici dels tràmits judicials (presentació de la demanda, etc.). L’import satisfet per aquest concepte es deduirà de la quantitat meritada en la liquidació final
d’honoraris.

c) Honoraris mínims

El pagament dels honoraris mínims haurà d’estar liquidat a la conclusió de cadascuna de les fases del procediment  encarregat (fases administrativa, fase judicial declarativa, fase judicial executiva, recurs o impugnació de recurs, etc).

En el supòsit de reclamacions de salaris de tramitació a l’Estat la facturació (i el seu pagament) es meritarà i reclamarà en el moment de la recepció de la resolució administrativa o la sentència on es reconeguin les quantitats en favor del reclamant. 
En aquest cas les taules d’honoraris a aplicar seran les vigents en el moment de concretar-se l’encàrrec professional de l’acomiadament.

Una vegada obtinguda una resolució judicial o administrativa, si per part del treballador/a, es sol·licita la continuació del procediment, ja sigui interposant o impugnant recurs prèviament a dur a terme aquest tràmits, el Gabinet Tècnic Jurídic requerirà als interessats la liquidació dels honoraris mínims meritats fins aquell moment, amb independència del que es puguin meritar per la interposició o impugnació de recurs.

Els honoraris mínims seran d’aplicació encara que es produís la conclusió del procediment amb una sentència o resolució (judicial o administrativa) total o parcialment desestimatòria de les pretensions reclamades.

Els honoraris mínims fixats per a cadascuna de les fases, s’aplicaran sempre que no hi hagi resultat econòmic o quan de l’aplicació dels percentatges al resultat econòmic produït meritiun import inferior al d’aquells.

En els assessoraments col·lectius i/o plurals, la determinació dels honoraris mínims es farà valorant la complexitat, dedicació temporal i nombre de treballadors/es afectats/des, d’acord amb els imports fixats a les taules.

d) Càlcul de l’import dels honoraris

En els encàrrecs que generin una repercussió econòmica, l’import dels honoraris es calcularà aplicant el percentatge corresponent a les quantitats atorgades al client, sense perjudici de l’aplicació d’allò que s’ha establert per l’aplicació dels honoraris mínims.

En els procediments d’impugnació d’extincions que concloguin amb la reincorporació del treballador/a al lloc de treball, la base de càlcul per a l’aplicació dels honoraris serà l’import de les retribucions meritades durant el període de tramitació respectant en tot cas l’import d’honoraris mínims fixats per a cada fase.

En els procediments on el treballador/a interessat/da sigui part demandada, els honoraris s’han de minutar en funció dels mínims establerts, tret que n’hi hagi una reclamació econòmica quantificada (o quantificable) que es minutarà per percentatge, sempre garantint la cobertura dels mínims corresponents.

En la primera instància dels procediments de conflicte col·lectiu s’aplicarà el barem de les taules d’honoraris en funció dels treballadors/es afectats. Pel que fa a la fase d’interposició i/o impugnació de recurs, s’aplicaran addicionalment, els imports corresponents. Addicionalment a aquests imports, si s’executés la sentència dictada, s’aplicaran els criteris de meritació d’honoraris, percentatgesi mínims fixats a les taules dels encàrrecs plurals.

Sense perjudici dels honoraris que es puguin meritar per la intervenció d’un pèrit expert a efectes de pràctica de prova, els processos d’actes preparatoris,diligències preliminars, exhibició de documents i/o anticipació de la prova, tramitats de forma autònoma a un altre procés, es minutaran d’acord amb els mínims fixats per a la fase judicial.

e) Impostos aplicables als honoraris professionals

Al import d’honoraris meritats, ja es calculin per percentatge o per aplicació de mínims, se’ls aplicarà l’import corresponent a l’IVA d’acord amb la normativa fiscal vigent.

Als usuaris del servei se’ls informarà que els honoraris professionals per defensa jurídica poden tenir la possibilitat de deducció a la seva declaració de la renda, amb els límits i condicions que marqui la normativa fiscal vigent en cada moment.

f) Reclamació d’honoraris

La falta de pagament dels honoraris meritats donarà lloc a l’inici del procediment de reclamació dels mateixos, primer per carta i posteriorment per via judicial.

2.- CONDICIONS ESPECIALS PER ALS AFILIATS/DES

Per a l’aplicació de les tarifes d’honoraris d’afiliat/da és imprescindible que el treballador/a tingui aquesta condició amb una antiguitat superior de 6 mesos en el moment de l’encàrrec professional i que, a més a més, es mantingui alcorrent de cotització durant totes les fases de la tramitació de l’encàrrec. La bonificació d’honoraris es farà sempretenint en compte les condicions queconstin acreditades a la base de dades d’afiliació de la UARC.

Els drets de bonificació d’honoraris inherents a l’afiliació són personals i intransferibles sense que es puguin fer extensibles a d’altres persones vinculades, excepció feta dels casos de defunció de l’afiliat/da en supòsits als que la prossecució dels assumptes encarregats tingui continuació pels seus hereus/ves.

Als afiliats/des amb una antiguitat superior a 12 mesos no se’ls hi requerirà, enel moment de materialitzar-se l'encàrrec professional, l’abonament de les quantitats fixades en concepte de pagament per obertura i acceptació de l’encàrrec professional.

Els honoraris per l’assessorament jurídic, en funció de l’antiguitat en l’afiliació, tindran els descomptes fixats a les taules d’honoraris d’acord amb els trams que s’especifiquen per a cadascuna de les modalitats d’assessorament.

Aquests descomptes addicionals s’aplicaran sempre amb el límit de cobrir els mínims fixats per a cada fase i assumpte.

S’estableix la total gratuïtat del servei pels afiliats/des de més de 8 anysd’antiguitat.

Seran gratuïts pels afiliats/des amb antiguitat superior a sis mesos, els serveis jurídics laborals en matèria de  sancions, concreció horària per conciliació de la vida laboral i familiar, als processos especials de fixació del període de vacances, a l’assessorament jurídic en relació a sol·licituds de tramitació de pensions i/o prestacions de seguretat social, així com als procediments on eltreballador sigui part demandada i no impliqui una repercussió econòmica.

Igualment, serà gratuït pels afiliats/des, amb independència de la seva antiguitat en l’afiliació, els honoraris professionals meritats com a conseqüència dels processos de tutela de drets fonamentals, quan el dret fonamental a protegir sigui la llibertat sindical, sempre que no se’n derivin efectes econòmics de les actuacions professionals, supòsit que es seguiran el criteris de minutació aplicables al cas.

Com a excepció als termes abans exposats, els serveis concertats d’assessorament jurídic civil i penal tindran el règim de descomptes que consta en les taules específiques.

3.- DELEGATS/DES DE PERSONAL, MEMBRES DE COMITÈS D’EMPRESA O DE JUNTES DE PERSONAL FUNCIONARI AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN REPRESENTACIÓ DE CCOO

Els serveis de l’assessorament jurídic seran gratuïts per als delegats de personal, membres de comitès d’empresa o de juntes de personal funcionari al servei de les administracions públiques, actuants en representació de CCOO, en tot allò relatiu a la seva funció representativa.Per a més informació: http://www.ccoo.cat/aspnet/gtj.aspx

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies