contrast  

àrea de previsió social complementària

Secretaria d'Acció sindical

L'Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya informa...

Plan Asociado de Pensiones de CCOO


Documents 


Modificació del Reglament de plans i fons de pensions

El divendres 1 d'agost, el Consell de ministres va aprovar el Reial decret 681/2014 que modifica, entre d'altres normes, el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004. Pendent d'un estudi més exhaustiu, a continuació t'informem dels canvis més significatius que afecten els plans i fons de la modalitat d'ocupació, i que en alguns casos poden exigir modificacions en les especificacions dels vostres plans de pensions.


El paradís de l'IBEX 35

Lluny de reduir-se, el nombre de companyies de l'IBEX 35 amb filials o participades en paradisos fiscals creix. Un total de 31 (el 91% de totes les cotitzades en el principal indicador borsari espanyol) tenien, el 2011, societats participades en aquests territoris de baixa o nul·la tributació.


CCOO i UGT donem suport a la inclusió de criteris de responsabilitat social en les inversions

L'1 de gener del 2013 va entrar en vigor la modificació de l'article 14 de la Llei de plans i fons de pensions, afegint un nou apartat 7è, que incorpora l'obligatorietat d'informar si es consideren (o no) criteris ASG (mediambientals, socials i de bon govern) en les polítiques d'inversió dels fons de pensions del sistema d'ocupació.


Inversions en productes alimentaris

Perill de bombolla especulativa per les inversions en matèries primeres, les anomenades “commodities”, especialment en productes alimentaris.


Incidència del Reial decret-llei 20/2011 i posterior Llei 2/2012 en matèria de previsió social complementària

Normativa que afecta de forma directa i intensa la previsió social complementària dels empleats i empleades del sector públic.


Proposta d'algunes entitats gestores sobre el canvi de rating dels mandats de gestió dels fons de pensions

Recomanació sobre el caràcter temporal de la mesura, així com altres variants a tenir en compte.


Ofertes d'assegurament dels plans de pensions d'ocupació a les comissions de control

Nota informativa amb motiu de les ofertes que estan rebent en l'actualitat les comissions de control dels plans de pensions d'ocupació per a l'assegurament dels seus fons de pensions.


Llei sobre actualizació, adequació i modernizació del sistema de Seguretat Social

Publicada al BOE núm 184, de 2 d'agost, la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.


Els fons de pensions d'ocupació informaran sobre si consideren riscos extrafinancers en la seva política d'inversió

Els fons de pensions d'ocupació hauran d'informar sobre si tenen en consideració riscos extrafinancers (ètics, socials, mediambientals) en la seva política d'inversió, d'acord amb una esmena de Convergència i Unió (CiU) aprovada en el Senat dins de la Llei sobre actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social.


Les Corts espanyoles aproven la designació directa de les Comissions de Control

Amb l'aprovació pel Senat, el passat dia 20 de juliol, del Projecte de Llei d'actualització, adequació i modernització del sistema de pensions de la Seguretat Social i posterior convalidació del text per part del Congrés, el dia 21 de juliol, es modificarà la Llei de Plans i Fons de Pensions, RDL 1/2002.


Sentència del Tribunal Constitucional en relació amb el sistema d'elecció per designació de les comissions de control als plans de pensions.

El passat 29 de novembre, el Tribunal Constitucional feia pública la sentència 128/2010 en què es pronunciava sobre la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem en el recurs presentat per l'Associació de Prejubilats de Telefónica contra els articles 31 i 35 del Reglament de Plans i Fons de Pensions 304/2004 (RD), i declarava inconstitucional part del 4t paràgraf de l'article 7.2 de l'RDL 1/2002 (text refós de la Llei de plans i fons de pensions).


VII Jornada Confederal de Previsió Social Complementària

El passat 16 de juny es va celebrar la VII Jornada Confederal de Previsió Social Complementària a l'Escola Sindical Juan Muñiz Zapico de Madrid.


Reforma del sistema públic de pensions

Conclusions de la Comissió del Pacte de Toledo. Informe d'en Carlos Bravo sobre les alternatives de CCOO sobre la reforma de les pensions.


Modificació del Reglament de plans i fons de pensions. Afecta al supòsit excepcional de liquiditat d'atur de llarga durada.

S'ha publicat el Reial decret 1299/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat per RD 304/2004, de 20 de febrer. Afecta al supòsit excepcional de liquiditat d'atur de llarga durada.


Valoració d'actius

Nota Informativa de la "Secretaría Confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria" relativa a la modificació del sistema actual de valoració d'actius a preu de mercat en els Plans de Pensions d'Ocupació ''Valoració a Venciment''.


La comprovació de les situacions d'invalidesa permanent

Es tracta de resoldre si un empleat que continua treballant després de ser declarat en situació invalidesa permanent parcial pot instar una revisió per demanar el reconeixement de la invalidesa total, a causa de l'agreujament dels seus problemes de salut.


Informació sobre la modificació del Reglament de plans i fons de pensions

Davant l'actual situació de crisi econòmica el Govern ha plantejat, a través de la Junta Consultiva d'Assegurances i Fons de Pensions, la modificació del vigent Reglament de Plans i Fons de Pensions (Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer), amb una doble finalitat, d'una banda, dotar de més liquiditat els drets consolidats en els fons de pensions i, d'una altra, simplificar el sistema de conversió dels fons de pensions tancats en oberts.


La previsió social complementària en l'entorn de la crisi dels mercats financers

Les pensions públiques no arriben al 100% de l'últim salari que perceben els treballadors en la seva fase d'actiu. Actualment, la proporció entre pensions noves i salari mitjà se situa entorn d'un 75-80%-80, per la qual cosa hi ha un marge ampli per a una millora del nivell de vida després de la jubilació o qualsevol contingència de risc (invalidesa, mort, dependència).


Tractament fiscal de la previsió social complementària de caràcter col·lectiu després de la nova Llei de l'IRPF

Document de l'Àrea Confederal de Plans i Fons de pensions sobre el tractament fiscal de la previsió social complementària de caràcter col·lectiu després de la nova Llei de l'IRPF.


Criteris d'adaptació a les reformes del nou reglament de l'IRPF al reglament de Plans i Fons de Pensions

Document de l'Àrea Confederal de Plans i Fons de pensions sobre criteris d'adaptació de les especificacions dels Plans de Pensions d'ocupació a les reformes introduïdes pel nou reglament de l'IRPF (Real decret 439/2007 de 30 de març) al reglament de Plans i Fons de Pensions (RD 304/2004).


Directiva relativa a les activitats i la supervisió dels Fons de Pensions d'Ocupació.

Directiva 2003/41/CE del Parlament i del Consell Europeu del 30/06/2003 relativa a les activitats i la supervisió dels Fons de Pensions d'Ocupació.


Propostes per a l'adaptació dels reglaments dels plans de pensions a la Llei d'igualtat, la de conciliació de la vida laboral i familiar i la de prevenció de riscos laborals

Document de l'Àrea de Plans i Fons de Pensió amb propostes per a l'adaptació dels reglaments dels plans de pensions a la Llei d'igualtat, la de conciliació de la vida laboral i familiar i la de prevenció de riscos laborals.


Normes de cotització i pensions públiques 2008

Amb aquest Document Sindical pretenem posar a la disposició de tota l'organització, la informació sobre bases i tipus de cotització dels diferents règims de la Seguretat Social; quanties màximes i mínimes de les pensions contributives i no contributives; prestacions econòmiques de la Seguretat Social i de protecció per atur; quantia del Salari Mínim Interprofessional (SMI), l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM) i l'Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya (IRSC), entre uns altres. Aixa mateix, incloem la quantia de la Renda Mínima d'Inserció (RMI).


Dubtes en l'aplicació de la reforma fiscal de 2006

Resposta de DGS a diverses preguntes realitzades per UNESPA sobre diversos dubtes en l'aplicació de la reforma fiscal de 2006.

Identificació
Usuari/a Password

Identificació temporalment deshabilitada
Idiomes


Cercador  

CPPS

Atlantis

Afilia't

© CCOO de Catalunya | Avís legal

Aquesta pàgina compleix els estàndards del World Wide Web Consortium (W3C) i és accessible per a persones discapacitades.

Codi XHTML 1.0 Transitional vàlid! CSS Vàlid! Nivell A de les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C-WAI