El mercat de treball català continua presentant unes taxes elevadíssimes tant de temporalitat (20,8%) com de parcialitat (14,6%) i les dones són les que pitjor parades en surten

CCOO alerta que s'incrementa el treball precari i continuem amb uns nivells d'atur insostenibles


Foto ATUR CATALUNYA/ESPANYA
Els resultats de l'Enquesta de població activa (EPA) del primer trimestre del 2017 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 3,3% respecte al trimestre anterior, és a dir, hi ha 18.200 aturats i aturades més, que deixen un total de 576.700 persones sense feina. A Espanya, la xifra d'aturats el primer trimestre del 2017 ha estat de 4.255.000, amb una taxa d'atur del 18,8%. La taxa d'atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 15,3%, 0,4 punts percentuals més que el trimestre anterior, però 2,1 punts percentuals menys que el 2016. La taxa d’atur femenina (16,4%) continua sent força superior a la masculina (14,2%). Respecte a ara fa un any, l'atur s’ha reduït en 83.300 persones, el que representa una disminució del 12,6%. Això es tradueix en 43.100 homes aturats i 40.100 dones aturades menys.

OCUPACIÓ
Respecte a les dades de població ocupada, podem dir que per aquest primer trimestre del 2017 l'ocupació s’ha reduït en 4.700 persones respecte al trimestre anterior. En aquest cas, l'ocupació ha suposat una reducció del 0,2%. En termes interanuals, l'ocupació ha augmentat en 70.300 persones, increment que significa un 2,3%. La taxa d'ocupació pel primer trimestre de 2017 és del 52,3% a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,2 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,9 punts percentuals més que l'any 2016. Aquests nivells d’ocupació se situen molt lluny del que estableix l’estratègia Europa 2020, ja que estableix assolir una taxa d’ocupació del 75% de la població treballadora.

SITUACIÓ PER PROVÍNCIES
L'anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d'atur més elevada, amb un 20% pel primer trimestre de l'any, seguida de Girona (17%) i Barcelona (14,7%). Lleida, la darrera demarcació, a molta distància de la resta de províncies, se situa en un 11,6%.

CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA
El primer trimestre deL 2017, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit s’incrementa en 33.600 persones respecte a ara fa un any (1,6% més), i el nombre de persones amb contracte temporal ho fa en 46.600 persones assalariades (9,1% d’increment). Es perpetua, doncs, la tendència de precarització dels llocs de treball, amb un increment de la inestabilitat laboral, ja que la taxa de temporalitat s’ha incrementat fins al 20,8%. Les dones han incrementat l’ocupació temporal el doble que els homes.

En relació amb el tipus de jornada, les persones amb jornada parcial augmenten en 21.600 (4,8% més) i les que treballen a jornada completa ho fan en 48.800 (1,8% d’increment), respecte a l’any 2016. La taxa de parcialitat ascendeix fins al 14,6%, sent la de les dones molt superior a la dels homes, exactament del 22,4%.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya:

- Insisteix en el fet que la recuperació del mercat de treball és insuficient, lenta i precària mentre es mantinguin els actuals nivells d’atur i l’ocupació segueixi essent insuficient i precària.

- Insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes, que contribueixi a un nou sistema productiu que es basi en la qualitat, la innovació i la competitivitat i no en els baixos costos laborals, un model que ens ha dut a la crisi i a les dificultats de recuperació.

- Considera que calen més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives d’ocupació pensades per a les dones per reduir la gran bretxa que existeix entre homes i dones. Elles són les que pateixen en major mesura els efectes de la no-recuperació del mercat de treball.

- Defensa, per sortir de la crisi, un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant. El Pacte Nacional per la Indústria és una aposta clara per sortir de la crisi i generar ocupació estable i de qualitat.

- Reclama mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni rep prestacions. La renda garantida de ciutadania a Catalunya, que actualment està pendent d’aprovació, ha d’assegurar recursos mínims a les persones sense ingressos.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 27 d’abril de 2017
27/04/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies