Manual per a la redacció de documents (actualitzat el març de 2018)

Papers sindicals


Foto Aquest manual de Papers sindicals és una de les eines més afavoridores per a l'ús de la llengua catalana en el dia a dia del sindicat. Hi ha diverses persones que hi recorren periòdicament (delegats i delegades sindicals, quadres sindicals, personal administratiu, etc.) per assegurar que la documentació sindical amb la qual treballen té una bona qualitat lingüística.

Aquests nous Papers sindicals incorporen, en tots els seus documents, el gènere masculí i el femení per fomentar i normalitzar el llenguatge no sexista. Així mateix, també hi ha una ampliació de l’apartat d’eleccions sindicals i una actualització de continguts adaptats a la normativa legal vigent.

Els models següents, en format RTF, han estat revistats el març del 2018 mentre que l'arxiu en format PDF que trobareu al final d'aquesta informació és l'original de l'any 2010.


Assemblea

- Convocatòria d'assemblea
- Comunicat d'assemblea per a l'empresa

Contractes

- Petició de rectificació de la còpia bàsica del contracte de treball a l'empresa

Convenis

- Acta de reunió de la Comissió Negociadora del conveni de l'empresa
- Sol·licitud al Departament de Treball per iniciar negociacions per a l'elaboració d'un nou conveni
- Full informatiu de plataforma reivindicativa
- Conveni d'aplicació
- Denúncia de conveni

Eleccions sindicals: el procés electoral

Promoció i preavís

Carta de comunicació de promoció a l'empresa
- Acord de promoció de la majoria sindical 
       - Acord de promoció de la majoria sindical (només CCOO)
       - Acord de promoció de la majoria sindical (diversos sindicats)
Registre de candidatura cautelar 
Correcció (subsanació) de preavís 
Incidència de preavís
Certificat d'una empresa de menys de 6 treballadors 

Reclamacions a la mesa

Reclamació genèrica davant la mesa electoral
Reclamació davant la mesa electoral sobre el cens electoral
Reclamació davant la mesa electoral sobre la proclamació de candidatures / candidats i candidates

Sol·licituds i comunicacions a la mesa

Renúncia de la candidatura cautelar
Ratificació de candidats/es
Acreditació d'interventors/es
Incompatibilitat d'un candidat/a – membre de la mesa
Sol·licitud de vot per correu

Calendari

Calendari electoral de comitès d'empresa
Calendari electoral de delegats/ades de personal (model orientatiu)
Acta complementària 

Eleccions sindicals: el mandat dels representants

Acta de constitució d'un comitè d'empresa 
Acta de reunió d'un comitè d'empresa 
Nomenament 
Cessió del crèdit horari 
Dimissió 
Renúncia a cobrir vacants 
Comunicació del reglament del Comitè d'Empresa 
Canvi d'afiliació 
Sol·licitud d'assemblea de revocació
Comunicació de revocació dels representants dels treballadors/es a l'Oficina Pública del Registre
Convocatòria d'assemblea per a la revocació de representants dels treballadors/es
Comunicació de revocació dels representants dels treballadors/es a l'empresa
Certificat de l'acta de l'assemblea per a la revocació de representants dels treballadors/es  


Manifestació

- Comunicat de manifestació a la Delegació del Govern

Reunions

- Acta de reunió
- Convocatòria de reunió
- Notificació a l'empresa de convocatòria de delegats/ades o membres d'un comitè d'empresa
- Accés de representants al centre

Salut laboral

Comunicació del nomenament del delegat/ada de prevenció a les empreses de fins a 30 treballadors/es
Comunicació del nomenament del delegat/ada de prevenció a les empreses de més de 30 treballadors/es
Sol·licitud d'hores per assistir a la formació organitzada pel sindicat
Sol·licitud d'informació en matèria de seguretat i salut a la feina
Sol·licitud de constitució del comitè de seguretat i salut
Sol·licitud de convocatòria extraordinària del comitè de seguretat i salut
Sol·licitud d'ampliació de l'ordre del dia d'una reunió del comitè de seguretat i salut
Comunicació de l'assistència d'un assessor/a sindical al comitè de seguretat i salut
Comunicació a l'empresa de deficiències en matèria de seguretat i salut en el treball
Demanda d'actuació de l'empresa o del comitè de seguretat i salut
Denúncia davant la Inspecció de Treballo la Delegació Territorial de Treball
Sol·licitud de comunicació de resultats individuals de la vigilància de la salut
Sol·licitud de conclusions col·lectives derivades de la vigilància de la salut
Sol·licitud de formació en prevenció de riscos
Sol·licitud d'informació i consulta sobre el pla de prevenció
Sol·licitud d'informació i consulta sobre l'avaluació de riscos
Qüestionari sobre riscos i danys
Qüestionari sindical d'investigació d'accidents i incidents de treball
Sol·licitud a la mútua de la còpia integra de la documentació mèdica
Sol·licitud de la còpia del conveni d'associació amb la mútua col·laboradora de la Seguretat
Sol·licitud de la còpia del concert d'activitats preventives


Seccions sindicals

- Comunicació a l'empresa de la constitució d'una secció sindical
- Comunicació a l'empresa del nomenament de delegats/ades sindicals
- Acta de constitució de secció sindical d'empresa
- Acta d'elecció de delegats/ades sindicals
- Reglament d'una secció sindical
- Comunicat a l'empresa que un delegat/ada o un/a membre del Comitè d'Empresa ha estat convocat a un curs
- Absència d'un delegat/ada sindical
- Comunicat a l'empresa que els delegats/ades o els membres o les membres del Comitè d'Empresa han estat convidats a una reunió

Vaga

- Notificació de vaga d'una empresa a la direcció d'aquesta empresa
- Notificació de vaga d'una empresa al Departament de Treball
- Notificació de vaga d'un sector determinat a l'associació d'empresaris/àries del sector
- Notificació de vaga d'un sector determinat al Departament de Treball
- Notificació de desconvocatòria de vaga d'una empresa a la direcció d'aquesta empresa
- Notificació de desconvocatòria de vaga d'una empresa al departament corresponent
- Notificació de desconvocatòria de vaga d'un sector a l'associació d'empresaris/àries del sector
- Notificació de desconvocatòria de vaga d'un sector determinat al departament corresponent

Exemples de documents diversos

- Sol·licitud de permís per assistir a exàmens
- Sol·licitud de permís per malaltia d'un parent
- Sol·licitud de reducció de jornada per custòdia legal d'una persona de menys de 12 anys o d'una persona disminuïda física o psíquica
- Sol·licitud d'excedència
- Sol·licitud de permís per assumptes propis
- Sol·licitud de permís per lactància
- Sol·licitud de permís per matrimoni
- Sol·licitud de reincorporació al lloc de feina
- Certificat
- Conveni
- Declaració jurada
- Invitació
- Saluda

Si ho desitges, també pots descarregar els 'Papers sindicals. Manual per a la redacció de documents' en PDF. Aquesta versió és del 2010 i hi ha diferències en alguns documents en relació amb els arxius RTF de més amunt.
12/03/2018

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies