Comentaris a les taules de l'Eurobaròmetre social.

Novembre de 2017

Introducció

Aquests comentaris pretenen destacar el que considerem més significatiu de la comparació de les dades de Catalunya amb les dades dels estats membres de la Unió Europea. No es tracta doncs d’una valoració exhaustiva de totes i cadascuna de les taules.

D’altra banda, cal recordar que l’actualitat de les dades depèn, per raons obvies, de les fonts d’on les extraiem, fonamentalment EUROSTAT, i de l’IDESCAT i de l’INE quan EUROSTAT no ofereix dades de Catalunya. La seva actualització és desigual i va des de dades del 2017, fins a casos en què les dades més actuals són del 2014.

Les dades

L’any 2016 l’economia catalana presenta un creixement del 3,5%, que és lleugerament superior al d’Espanya (3,3%) i se situa més d’un punt per sobre de la mitjana europea (1,9%). Només 3 països de la UE van créixer més que Catalunya. El creixement mitjà anual de l’IPC català harmonitzat de l’any 2016 és mínim (0,1) en un context europeu d’increments minsos o de reduccions de preus, on la mitjana de la Unió presenta un increment interanual del 0,3%.

Les darreres dades anuals del mercat de treball a Eurostat, que són del 2016, mostren una situació millor a Catalunya que a la mitjana europea en activitat. La taxa d’activitat total, és la quarta millor de la taula i només es veu superada per la de Dinamarca, els Països Baixos i Suècia. Tant la taxa d’activitat dels homes, com la de les dones, són sensiblement superiors a les mitjanes europees.

En el cas de l’ocupació, en el 2016 les taxes catalanes són molt properes a les mitjanes europees. La taxa d’ocupació catalana (66,4%)total s’ha incrementat 2,2 punts percentuals en termes interanuals, situant-se només a 10 dècimes per sota de la UE-15 (67,0%). En el cas de les dones, la taxa d'ocupació catalana és 8 dècimes superior a la mitjana de la Unió (UE-28) i idèntica a la mitjana de la UE-15.

La taxa d’atur catalana, tot i haver-se reduït gairebé 3 punts en termes interanuals, és la pitjor després de la grega i de l’espanyola, especialment en el cas de les dones, i dobla la taxa mitjana europea (UE-28). Destaca negativament la taxa d’atur dels joves que, malgrat haver-se reduït força en termes interanuals, encara és molt superior a la taxa mitjana europea, i és la quarta més alta després de les d'Espanya, Grècia i Itàlia. El percentatge d’aturats de llarga durada a Catalunya comença a disminuir en termes interanuals, però encara és el quart més alt de la taula.

D’altra banda la taxa de temporalitat de Catalunya, en el segon trimestre del 2017, que continua creixent , és la quarta més alta de la taula i es manté més de 7 punts per sobre de la mitjana europea.

El percentatge de treballadors/res a temps parcial està força per sota de la mitjana dels 28 i encara més per sota (gairebé 10 punts percentuals) de la de la UE-15. Aquesta diferència és més alta en el cas de les dones, atès que el percentatge de les dones catalanes és la meitat del de les de la U-15, que és 6 punts superior a la de la UE-28. En canvi, el percentatge de treball a temps parcial involuntari (no desitjat) a Catalunya és més del doble del de la mitjana europea (UE-28 i UE-15) i és el quart més alt de la taula.

En el cas del salari mínim trobem diferències molt importants que van dels 1.998€ de Luxemburg o els 1.531€ de Bèlgica, als 275 de Romania i els 235 de Bulgària, on Espanya ocupa una posició intermèdia. Cal tenir en compte que la fixació d’un salari mínim no té la mateixa funció a tots els països, fins i tot n’hi ha que no el tenen fixat. En el 2016 el Cost Unitari del Treball a Catalunya torna a créixer després de la reducció experimentada entre el 2010 i el 2015. En canvi, el cost unitari de la mitjana europea es redueix per primer cop en els darreres 10 anys. Tot i així, només hi ha 9 països en què es produeix una disminució interanual. D’altra banda, el cost horari de la mà d’obra a Catalunya, en el 2016, continua per sota de la mitjana europea i molt lluny de països com Dinamarca, Bèlgica, Suècia, o França.

L’índex d’accidents mortals en el treball, l’any 2014, se situa a Catalunya lleugerament per sobre de la mitjana europea. Onze països de la Unió presenten una mortalitat inferior.

L’any 2016, la jornada laboral habitual a temps complert a Catalunya se situa 6 dècimes per sota de la mitjana europea, i és la novena menys alta de tota la taula de referència.

Les dades de despesa pública en R+D del 2014 a Catalunya indiquen una despesa inferior en 5 dècimes a la mitjana europea per a aquell any. Cal dir que aquesta despesa s'ha anat reduint cada any des del 2010..

Les dades sobre despeses en protecció social per a Catalunya indiquen, en el 2014, un percentatge del PIB més de 7 punts per sota de la mitjana europea i 8 punts inferior al de la UE-15, un percentatge fins i tot inferior al de Grècia.

En el 2014, darrera dada disponible, la despesa pública en educació a Catalunya era la segona més baixa de la taula després de la de Romania, situant-se a 1,5 punts percentuals per sota de la mitjana de la UE.

En el 2015, el percentatge de persones de 25 a 64 anys que han assolit al menys el cicle de secundària superior a Catalunya, és el quart més baix si es compara amb els països de la Unió Europea, i se situa 17 punts percentuals per sota de la mitjana europea.