Inici

Introducció

Tasques

Procés

Recursos

Avaluació

Conclusió

Crèdits

Guia del professorat
 

GUIA DEL PROFESSORAT


Alumnat al qual s’adreça la webquest (WQ)


L’activitat està pensada per a l’alumnat de segon cicle d’ESO, Batxillerat i mòduls professionals de primer i segon grau.

Cobreixen els objectius de les assignatures de Ciències Socials, Educació per a la Ciutadania i Noves Tecnologies.Funcions del professorat

La presentació de la WQ
estarà dinamitzada i supervisada pel professorat, més l’orientació en l’assignació dels temes a treballar.


Com s’organitza la feina

És recomanable que, per tal de rendibilitzar la feina, el grup classe s’organitzi en grups cooperatius. A Batxillerat recomanem grups de dos alumnes.

Cada grup, globalment, i cada membre del grup individualment, s’han de responsabilitzar i desenvolupar el rol que li ha tocat per tal d’aconseguir els objectius de l’activitat.


Temporalització

La temporalització de la WQ es pot organitzar de dues maneres:

1. La pot fer l’alumnat des de casa (en aquest cas, només en uns terminis raonables)

2. Es pot realitzar durant 6 o 8 sessions de classe

Per tal que puguin fer-ho des de casa, l’alumnat ha de tenir connexió a Internet, cosa que no sempre passa. Si es decideix fer la WQ a l’aula, hem d’intentar que aprofiti les classes per recopilar (i imprimir o guardar, per tal de poder-lo llegir i analitzar durant la setmana). Igualment, les classes poden aprofitar-se per a petites posades en comú.

L’aula en la qual es faci l’activitat ha de tenir, almenys, quatre ordinadors.


Avaluació


Els ítems que es proposa valorar són:
 

Utilització i aprofundiment de les propostes
Noves aportacions fruit de la seva recerca particular
Nivell de cohesió dels grups

Nivell de responsabilitats individuals i de conjunt en la realització dels treballs
Compliment dels terminis de presentació de les tasques encomanades
Qualitat dels treballs (presentació, redacció, ortografia...)
L’ús responsable de les TIC
Qualitat dels continguts dels treballs presentats
Capacitat de reflexió
Capacitat d’exposició oral