Ajuntament de Sentmenat: Imminents borses de treball i provissió lloc de treball tècnic/a RRHH


La representació de personal vol recordar que actualment romanen pendents les proves selectives per proveir un lloc de treball de tecnic/a de Recursos Humans, funcionari, subgrup A2 que figura a l'oferta publica d'ocupacio de l'any 2016 mitjancant concurs-oposicio, així com la imminent convocatòria de borses de treball de personal administratiu, i auxiliars/educadores a l’Escola Bressol, elaborades per l’empresa d’assesorament contractada per l’ajuntament “Estrategia Local S.A”.

En aquest sentit aquesta representació de personal vol posar en coneixement que actualment aquesta corporació no disposa de Relació de Llocs de Treball, malgrat estar vigent el mandat des de la seva exigència per l’antiga Llei 30/1984, de 2 d'Agost, on s’explicita que són un instrument d'ordenació cabdal per garantir la seguretat jurídica i evitar la improvisació i irracionalitat en les dotacions de places públiques.

D’altra banda recordar que la Relació de Llocs de Treball tal com assenyala l'apartat b, de l'art.15.1 de la Llei 30/1984 té per contingut preceptiu: " la denominació, tipus i sistema de provisió dels mateixos; els requisits exigits per al seu acompliment; el nivell de complement de destinació i, si escau, el complement específic que correspongui als mateixos, quan hagin de ser exercits per personal funcionari, o la categoria professional i règim jurídic aplicable quan siguin exercits per personal laboral".

Sobre la necessitat que els ens locals comptin amb les Relacions de Llocs de treball, cal recordar el didàcticament exposat per la Sentència de la Sala contenciosa administrativa del TSJ d'Andalusia de 26 de Gener del 2007 (Rec. 664/2002 ), i en aquest punt cal subratllar que una cosa és la plantilla de personal i una altra molt diferent la Relació de Llocs de treball. Així va quedar de manifest en la Sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Astúries de 20 de Desembre de 2007 (rec.203/2007):« la plantilla el que deu determinar és el nombre de funcionaris o personal laboral que ha d'ocupar un lloc de treball ja existent, sent la RLLT la que deu crear el lloc de treball, definir-ho, determinar els requisits per a la seva provisió i la forma de la mateixa».

De fet, la jurisprudència considera que si s'incompleixen els requisits d'elaboració de la RLLT es produeix la invalidesa dels actes d'aplicació, per la qual cosa amb major raó la inexistència mateixa de tal instrument serà motiu d'il•legalitat de les convocatòries que ho sortegen, STS de 22 de Maig de 2000. Per la qual cosa les properes convocatòries per a constituir una sèrie de borses de treball entre elles una borsa de personal de funcions educadores a l’escola bressol, per a cobrir necessitats sobrevingudes de personal educador d’escola bressol, subgrup C1, i també de personal Auxiliar Educador d’escola bressol subgrup C2, i una borsa de personal de funcions administratives, subgrup C2 no queden eximides a que abans de la convocatòria respectiva es compti amb la Relació de Llocs de treball - l'art.74 de la Llei 7/07 (TREBEP ) que precisa que «Les Administracions públiques estructuraran la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si escau, al fet que estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.

Per la qual cosa, les elementals exigències de racionalitat i legalitat justifiquen l'existència de les Relació de llocs de treball, i imposen la prèvia elaboració i aprovació RLLT (sotmesa a negociació amb els sindicats), i una vegada aprovada aquesta és quan podrà dictar-se la convocatòria de borses de treball ajustada als paràmetres reglamentaris.

Respecte a l’actual procés obert per proveir un lloc de treball de tecnic/a de Recursos Humans aquesta representación de personal es reserva posar en coneixement d’aquests fets a l’actual institució independent que treballa per enfortir la integritat en el sector públic català (OAC).
19/05/2017

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies