Fulls sindicals de salut laboral

Instruments de suport per a l'acció sindical de salut laboral a les empreses DARRERA EDICIÓ!!

L'objectiu d'aquest full informatiu és recollir els instruments de què disposem per donar suport a l'acció sindical de salut laboral a les empreses i informar d'on es poden aconseguir.

més informació »


Registre oficial de delegats i delegades de prevenció "NOVETAT"

Decret 171/2010

més informació »


Tornar a la feina després del càncer de mama

Una vegada superat el procés de la malaltia, què cal saber per incorporar-te a la feina?

més informació »


Treballadors i treballadores especialment sensibles (TES) . Propostes per l'acció sindical

Decàleg intervenció TES (Treballadors/es especialment sensibles)

més informació »


Recursos per a l'acció quan estem de baixa mèdica. Què cal fer?

Modificació de la llei de mútues.

més informació »


Exposició a productes cancerígens en el treball: Propostes per identificar-los i per prevenir-los

Elements per sensibilitzar sobre la presència d'agents cancerígens a l'entorn laboral

més informació »


L'acció en salut laboral: acordar i implementar mesures preventives

Avaluar per canviar condicions de treball

més informació »


Elabora un pla d'acció i participa en la vigilància de la salut

L'objectiu d'aquest full informatiu és ajudar els delegats i delegades de CCOO a elaborar un pla de treball per poder aconseguir que la vigilància de la salut a la seva empresa tingui una finalitat preventiva i sigui útil per a la millora de les condicions de treball.

més informació »


La prevenció a les empreses de menys de 50 treballadors i treballadores

A les empreses de menys de 30 treballadors i treballadores, no hi ha una designació específica d'aquest representant, sinó que la mateixa persona que és elegida delegat o delegada de personal automàticament passa a ser-ho, alhora, de prevenció, excepte que s'acordi el contrari.

més informació »


El sistema de notificació d'accidents de treball.

L'objectiu d'aquest full informatiu és recollir l'actual normativa relativa al model i sistema de notificació dels accidents de treball, així com oferir orientacions de com actuar en el marc de les empreses enfront de la subdeclaració i el dret a la informació.

més informació »


Prestació per risc durant l'embaràs i la lactància nautural.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar del marc normatiu i pràctic de la prestació per risc durant l'embaràs i la lactància natural.

més informació »


Participar i intervenir en salut laboral a les empreses. Edició desembre del 2012

En aquest full és descriu, es mostra, es sistematitza i es recull l'experiència acumulada a CCOO sobre el que significa incorporar la mirada de salut laboral a l'acció sindical a les empreses per millorar les condicions de treball i enfortir el sindicat a l'empresa.

més informació »


Informació sobre la proposta de reforma de la incapacitat temporal (IT)

Elaborada per CCOO de Catalunya.

més informació »


Recursos preventius: criteris per a l'acció sindical. Edició novembre 2012

L'objectiu d'aquest full informatiu és definir la figura del recurs preventiu així com oferir instruments per a l'acció sindical a l'entorn de la figura dels recursos preventius abans, durant i després de les seves intervencions vigilant "in situ" les activitats o els treballs d'especial perillositat.

més informació »


Temperatures: fred, calor o disconfort tèrmic. De la identificació a la intervenció.

L'objectiu d'aquest full informatiu és identificar les condicions ambientals dels centres de treball, els procediments per avaluar-los i com fer propostes d'actuació.

més informació »


Serveis de Prevenció : nou marc normatiu i criteris d'acció sindical.

L'objectiu d'aquest full informatiu és conèixer les funcions i maneres d'organització dels serveis de prevenció per tal de comprovar si a l'empresa es compleixen els requisits legals, així com desenvolupar els drets de consulta, informació i participació dels delegats/ i delegades de prevenció per tal de poder optimitzar aquest recurs i contribuir a la millora de la prevenció a les empreses.

més informació »


Mètode PSQCAT21 CoPsoQ, versió curta

Instrument per a avaluar els riscos psicosocials a les petites empreses.

més informació »


Manual per a la identificació i l'avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya.

l'objectiu és assenyalar el contingut del manual, així com les oportunitats que aporta per a la participació dels delegats i delegades de prevenció en l'avaluació de riscos.

més informació »


Exercici del dret a la informació en matèria de seguretat i salut en el treball mitjançant còpia.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar dels drets d'informació dels delegats i delegades de prevenció i difondre els instruments de què avui disposem per exigir que ens facilitin còpia dels documents de prevenció que hi ha a les empreses

més informació »


La denúncia a la Inspecció de Treball en matèria de seguretat i salut en el treball

L'objectiu d'aquest full informatiu és conèixer el procediment de l'actuació de la ITSS davant una denúncia, fent èmfasi en els drets de participació sindical i en el necessari seguiment posterior a la denúncia.

més informació »


INTERVENIR A L'EMPRESA ENFRONT DEL RISC QUÍMIC

L'objectiu d'aquest full informatiu és presentar-vos una metodologia per a intervenir sindicalment a l'empresa enfront del risc químic

més informació »


La intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya en la solució de conflictes de salut laboral.

L'objectiu d'aquest full informatiu és conèixer què és i com podem utilitzar el Tribunal Laboral de Catalunya per a la solució de conflictes col·lectius de salut laboral en el marc de les empreses.

més informació »


Desamiantat: eliminació de l'amiant als llocs de treball.

L'objectiu d'aquest full és sobre els requeriments legals i preventius establerts en les feines amb risc d'exposició a l'amiant.

més informació »


Actuar enfront del risc químic: la substitució com a acció preventiva

El Reglament sobre Registre Avaluació i Autorització de Substàncies Químiques, més conegut per REACH, és la normativa principal en protecció de la salut.

més informació »


Drets dels i de les pacients en l'àmbit laboral.

L'objectiu d'aquest full informatiu és: informar i oferir instruments per a I'acció sindical entorn dels drets dels i de les pacients en les actuacions sanitàries en I'àmbit de les relacions laborals.

més informació »


La vigilància de la salut: instrument per a la prevenció.

La vigilància de la salut és una activitat preventiva més que s'ha d'integrar en tot el procés preventiu de |'empresa, però en cap cas pot substituir les mesures necessàries per evitar o controlar I'exposició als riscos.

més informació »


La gestió de les baixes comunes per les mútues

La Llei 42/1994 va facultar els empresaris a contractar, voluntàriament, un nou servei amb les mútues, perquè, a més, puguin “controlar i gestionar”, a partir del 16è dia d'ençà de la baixa mèdica, les baixes per causes comunes.

més informació »


Malalties professionals: nou marc normatiu i reptes per a la prevenció.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar del marc normatiu de les malalties professionals, posant l'èmfasi en les novetats legislatives, i oferir orientacions per a l‘acció sindical a les empreses.

més informació »


La incapacitat temporal (IT)

L'objectiu d'aquest full informatiu és recollir els aspectes fonamentals del marc normatiu de la incapacitat temporal, tant d'origen comú, com professional.

més informació »


Nou reglament sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges

Les etiquetes i les fitxes de dades de seguretat constitueixen una font d'informació de prevenció molt important.

més informació »


La participació sindical quan l'empresa canvia de mútua.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar i oferir instruments per a l'acció sindical entorn als drets de participació sindical en relació amb les mútues, i més concretament en relació al canvi de mútua per l'empresa, així com establir els criteris per poder elaborar el preceptiu informe previ, no vinculant, per part del Comitè d'Empresa o delegats/ades de personal.

més informació »


Intervenció sindical en l'avaluació de l'exposició al soroll, conèixer per participar.

L'objectiu d'aquest full informatiu és identificar els elements que cal tenir en compte a l'hora d'avaluar el soroll, fer més comprensible el procés d'avaluació a l'empresa i desenvolupar els drets de participació i consulta dels treballadors i les treballadores protagonistes i els seus delegats i delegades de prevenció.

més informació »


La salut laboral dels joves: repte per a l'acció sindical

L'objectiu d'aquest full informatiu és donar instruments als delegats i delegades de prevenció perquè puguin fer visibles les condicions de treball del jovent i oferir orientacions i instruments per a la intervenció a l'empresa que puguin garantir la protecció d'aquest col·lectiu.

més informació »


La participació dels delegats i delegades de prevenció en la coordinació entre empresa i personal autònom.

L'objectiu d'aquest full informatiu és donar criteris d'actuació als delegats/des de prevenció amb relació als drets de personal autònom en els seus centres de treball, perquè puguin impulsar o millorar la coordinació preventiva.

més informació »


Equips de treball i màquines: mirada des de la Prevenció

L'objectiu d'aquest full informatiu és donar les claus per controlar si es compleixen les condicions de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball a la feina.

més informació »


© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies